วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาเพื่อการวิจัย


ชื่อรายงานการวิจัย: การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาเพื่อการวิจัย
ผู้วิจัย: รศ. ดร. ประกอบ คุปรัตน์
พระมหาเจิม สุวโจ
นายอนุวัตร พละศักดิ์
ส่วนงาน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงบประมาณ: ๒๕๔๓
ทุนอุดหนุนการวิจัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาในส่วนของพระไตรปิฎกภาษาไทยและภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาชุดคำสั่งการสืบค้นและระบบการบันทึกฐานข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปของแผ่นซีดี-รอม (CD-ROM) โดยมีวิธีดำเนินการ ได้แก่ ๑) การเตรียมต้นฉบับฐานข้อมูลพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และฐานข้อมูลพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) การพัฒนาชุดคำสั่งและรายละเอียดทางเทคนิคในระบบการสืบค้นและแสดงผลฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนา และ ๓) การพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาในรูปของแผ่นซีดี-รอมฯ (CD-ROM)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ๑) การมีข้อมูลสำหรับจัดทำฐานข้อมูลในส่วนของพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๓๐,๒๖๐ หน้าและพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๒๕,๐๐๐ หน้า รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๕,๒๖๐ หน้าโดยประมาณ ๒) การมีชุดคำสั่งระบบสืบค้นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถแสดงผลจากการสืบค้นได้ถูกต้องตามต้นฉบับ ๓) การมีฐานข้อมูลและชุดคำสั่งสืบค้นพระไตรปิฎกภาษาไทยและภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในรูปของแผ่นซีดี-รอม (CD-ROM) ซึ่งสะดวกและเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน และ ๔) การมีฐานข้อมูลที่สำคัญสำหรับการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคของข้อมูลข่าวสารที่มีความสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น