วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

เสวนาการวิจัยการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รศ.ดร.ไท เยาหมิง ผู้อำนวยการศูนย์กลางพุทธศาสตร์ สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยนานาชาติไต้หวัน ได้รับเชิญจากให้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยในไต้หวัน” ณ ห้องประชุม ๒๐๕ มจร.วัดมหาธาตุฯ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มีพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการและมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๐ รูป/คน ประกอบด้วยคณาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ทั่วไป
การเสวนาในครั้งนี้ทำให้เกิดซักถามที่น่าสนใจนำไปสู่การเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามหายาน

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์


‘Buddhist Researches of Universities in Taiwan’

On 28th Thursday, 2010 at room 205, MCU, Wat Mahatha Assoc. Prof. Dr. Tsai, Yao-ming, the Director Buddhist Centre, Dept. of Philosophy, National University of Taiwan gave a speech on the topic of ‘Buddhist Researches of Universities in Taiwan’. This special seminar was organized by the Buddhist Research Institute of MCU. It was begun with introductory speech which was given by Phrakrupalad Suwatthanavachirakhun, the Director of Buddhist Research Institute.
There were 30 participants including the lecturers, both local and International students and the staff of BRI. There was interesting discussion after his speech regarding various Buddhist aspects, especially deal with Mahayana Buddhism.

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2549

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

99
พระมหาไพโรจน์ กนโก และคณะ
Phramaha Pairote Kanako (Nualsumlee)
and Team Work
วิทยาเขตนครราชสีมาNakhon Ratchasima Campus

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเจตคติต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของพระสังฆาธิการLecturers and Students’ Satisfaction from their Service at the Mahachulalongkornrajavi dyalaya University, Nakhon Ratchasima Campus
B.E. 2549/C.E. 2006

100
นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ
Mr. Thaweesak Thongthipya
and Team Work
วิทยาเขตสุรินทร์Surin Campus

การศึกษาแนวทางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11
A Study of Method for the Developing of Phrapariyattidhamma School of the General Curriculum in the 11th Regional Administration
B.E. 2549/ C.E. 2006

101
นายธนู ศรีทอง และคณะ
Mr. Banchong Sodadee
and Team Work
วิทยาเขตสุรินทร์Surin Campus

การศึกษาแนวทางพัฒนาสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11
A Study of the Development Method of the Meditation Centers in the 11th Regional Administration
B.E. 2549/ C.E. 2006

102
นายบุญหนา จิมานัง และคณะ
Mr. Boonna Jimanung and Team Work
วิทยาเขตขอนแก่นKhonkaen Campus

พฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ของเด็กเยาวชนบ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
The Practice Following the Path of the Buddhist Doctrine by Ever-Ordained Buddhist Graduates
B.E. 2549/ C.E. 2006

103
นายบรรจง โสดาดี และคณะ
Mr. Thanoon Srithong and Team Work
วิทยาเขตสุรินทร์Surin Campus

การศึกษาแนวทางพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11
A Study of Method for the Developing of the Phrapariyattidhamma School and Pali Curriculum in the 11th Regional Administration
B.E. 2549/ C.E. 2006

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2548

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

84
นายบุญหนา จิมานัง และคณะ
Mr. Boonna Jimanung
and Team Work
วิทยาเขตขอนแก่นKhonkaen Campus

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Graduate Students of Mahachulalongkornrajavidayala Satisfaction with the Practice of Religion in Northeast Thailand
B.E. 2548/ C.E. 2005

85
ดร.จำเริญรัตน์ เจือจันทร์ และคณะ
Dr. Charmoenrat Cheauchan and Team Work
คณะพุทธศาสตร์Phayao Campus

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
A Development of Participative Model of Quality Assurance Operation of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
B.E. 2548/C.E. 2005

86
พระมหาวรชัย ติสฺสเทโว และคณะ
Phramaha Vorachai Tissadhevo
and Team Work
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute

การศึกษาความเห็นของพระนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
A Study of the Buddhist View towards the Maha chulalongkornrajavidyalaya University for Learning and Teaching in a Major Role for the Religion and Philosophy
B.E. 2548/ C.E. 2005

87
ผศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ และคณะ
Asst. Prof. Nilratana Klinchan
and Team Work
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities
of Mahachulalongkornrajavidyalaya University

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
An Opinion toward Learning and Teaching Management of English among the Undergraduate Students at the Mahachulalongkornrajavidyalaya University
B.E. 2548/ C.E. 2005

88
รศ. บำรุง สุขพรรณ์ และคณะ
Assist. Prof. Bamroong Sukphan
and Team WorkBamroong Sukphan助理教授
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การรับข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จากสื่อมวลชนของพระสังฆาธิการ
เพื่อยกระดับสถานภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
Receiving and Information for Developing the Quality of life from the Mass media of Sanghadhikara in bringing up the status of people and suatainable development
經由僧官傳播獲取資訊以改進生活品質及社會永續發展之研究
B.E. 2548/ C.E. 2005

89
ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ
Prof. Dr. Chamnong Adivadhanasit
and Team WorkChamnong Adivadhanasit博士教授
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

สื่อสารมวลชนกับความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
A Mass of Madia for the Safety Measures of Buddhism大眾傳媒與佛教安危
B.E. 2548/ C.E. 2005

90
พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ และคณะ
Phrakru Kanlayanasitthiwat and Team WorkKanlayanasitthiwat與組員
มนุษยศาสตร์Faculty of Anthropology人類學系

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน
Buddhist Monks Praticipation in Indigenous Culture supporting to Community the Community for the development
佛教僧侶參與支持本土社會文化發展研究
B.E. 2548/C.E. 2005

91
พระมหาประยูร ธีรวํโส และคณะ
Phramaha Prayoon Theerawongso
and Tema Work Phramaha Prayoon Theerawongso法師
มนุษยศาสตร์Faculty of Anthropology人類學系

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยจิตสำนึกสังคมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
A Study of Relationship between Socio-Psychological factors and Academic Achievement of Students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
摩訶朱拉隆功大學學生社會心理因素與學術成就關係之研究
B.E. 2548/C.E. 2005

92
ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ และคณะ
Assoc. Prof. lieutenant Dr. Banjob Bannaruji
and Team WorkBanjob Bannaruji博士中尉助理教授
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

ปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ
A Study a form of Wisdom (Panna) from the Dhammacakkappauvattana Sutta in Dheghanikaya《轉法輪經》的般若智慧: 經名及其流變
B.E. 2548/C.E. 2005

93
พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ
Assoc. Prof. Phrakru Sirirakananuvat
and Team WorkPhrakrusirirakananuvat助理教授
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลกPhitsanulok Sangha CollegePhitsanulok僧伽學院

บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตในจังหวัดพิษณุโลก
The Roles of Buddhasastrapandits in PhitsanulokPhitsanulok
府摩訶朱拉隆功大學學士畢業生角色研究
B.E. 2548/ C.E. 2005

94
ดร.สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์ และคณะ
Dr. Surasith Thairatana
and Team WorkSurasith Thairatana博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

ความรุ่งโรจน์ของคัมภีร์ใบลาน
The Light of Palm Leaf貝葉經的光芒
B.E. 2548/ C.E. 2005

95
นายรังษี สุทนต์ และคณะ
Mr. Rangsri Suthon
and Team WorkRangsri Suthon居士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การวิเคราะห์คัมภีร์พระพุทธศาสนา : กรณีภิกษุณีสงฆ์เถรวาท
An Analysis of the Buddhist Texts: Theravada Bikkuni Sangha
上座部比丘尼僧團相關佛教經典探討
B.E. 2548/ C.E. 2005

96
นายสุชญา ศิริธัญภร และคณะ
Mr. Suchaya Siritanyaporn
and Tema WorkSuchaya Siritanyaporn居士
กองวิชาการAcademic Affairs Division學務處

การวิเคราะห์คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท: ความตายกับมรณสติ
An Analysis of Thervada Buddhist Scriptures: Death and Mindfulness of Death
佛教經典的死亡及死亡觀探討
B.E. 2548/ C.E. 2005

97
ผศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
Assoc. Prof. Poontrap Ketrerapong
and Team WorkPoontrap Ketrerapong助理教授
วิทยาเขตแพร่Phrae CampusPhrae分院

การประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ
An Evaluation of the Project on Extra Co – Curriculum Activity of Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Northern Campus
評摩訶朱拉隆功大學北部分校之附加聯合課程活動計劃
B.E. 2548/ C.E. 2005

98
นายเสริมศิลป์ จูไธสง และคณะ
Mr. Sermsin Chuthaisong
and Team WorkSermsin Chuthaisong居士
วิทยาเขตแพร่Phrae CampusPhrae分院

การประเมินการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมชั้นตรีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดแพร่
An Evaluation of using Curriculu in the First Grade of the Dhamma Setion in the Phrapariyattidhamma School in Pharae Province
評Phrae府Phrapariyattidhamma佛學院之初級班教學
B.E. 2548/ C.E. 2005

106
พระมหาจักรพรรณ มหาวีโร และคณะ
Phramaha Chakkapan Mahavilo and Team Work
วิทยาลัยสงฆ์เลย Loei Sangha Collage

บทบาทของพระพุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เลยกับการมีส่วนร่วในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ
: ศึกษากรณีกองทุนหมู่บ้านในชุมชนเมืองเลย จังหวัดเลย
The Roles and Participation of B.A. ( Buddhism) Graduates in Economic Community Development: A Case Stdy of the Fund of Village in Community of Muang Loei Changwat Loei
C.E. 2548/B.E. 2005

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2547

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

58
พระมหาไสว ญาณวีโร และคณะ
Phramaha Sawai Yanaviro
and Team Work
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute

ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติ
A Study of the Third Year Student of Meditation Course at the Mahachulongkornrajavidyalaya University for their Satisfaction with this Course
B.E. 2547/ C. E. 3003

59
พระครูปลัดเชี่ยว ชิตินฺทฺริโย และคณะ
Phrakrupalad Cheaw
and Team Work
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute

ความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่มีต่อการบริหารการเงิน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: ศึกษากรณีส่วนกลาง
A Study of Financial Situation and Management Approaches at the Mahachulalongkornrajvidyalaya University
B.E. 2547/ C.E. 2004

60
พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร, ดร. และคณะ
Phramaha Boonchuay Sirindharo
and Team Work
วิทยาเขตเชียงใหม่Chieng Mai Campus

การนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
โดยครอบครัวในชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันและลดปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน
Application of the Buddha’s Teaching in Socialization by Family in Strengthened community for Prevention and Reduction of Drug Abuse among the Youth
B.E. 2547/ C.E. 2004

61
นายพีรวัฒน์ ชัยสุข และคณะ
Mr. Pervat Chaisuk
and Team WorkPervat Chaisuk居士
กองแผนงานDivision of Planning企劃部

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
The Development of Computer Assisted with Instruction on Buddhist Studies of the Basic of Primary Education Curriculum for the Pratom 1-6 Levels
佛曆2544年以電腦輔助國小1-6年級學生佛教課程教學之發展研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

62
ดร.ประมูล สารพันธ์ และคณะ
Dr. Pramool Sarabantha
and Team WorkPramool Sarabantha博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การสอนวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
และเจตคติเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
An Experimental Teaching of Buddhist Subjects for Developing Moral Reasoning and Moral Attitudes of Primary and Secondary School Students.
以佛教教育促進國中、小學生的道德倫理觀研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

63
ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง และพระมหาประยูร ธีรวํโส
Dr. Siriwat Srikruedong
and Phramahaprayur TirvamsoSiriwat Srikruedong博士與
Phramahaprayur Tirvamso法師
คณะมนุษยศาสตร์Faculty of Anthropology人類學系

ภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยสงฆ์
Leadership of Administrator in Buddhist University Affected to the Acdemic Administrative Effectiveness僧伽大學行政主管的領導力探討
B.E. 2547/ C.E. 2004

64
นายสรายุทธ อุดม และคณะ
Mr. Srayut Udom
and Team WorkSrayut Udom居士
กองแผนงานDivison of Planning企劃部

การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานด้านการวางแผนของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
A Study of Administrative Behaviours in Planning of Administrators of Mahachulalongkornrajavidyalaya University摩訶朱拉隆功大學行政人員的企劃力探討
B.E. 2547/ C.E. 2004

65
นายเวทย์ บรรณกรกุล และคณะ
Mr. Weat Bunnakornkul and Tema WorkWeat Bunnakornkul居士
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสBuddhaghosa CampusBuddhaghosa分院

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาบาลี สำหรับนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวง
A Development of Computer Assisted with Instruction on Pali Grammer for Pali Learning Student from Grade one to Greade three
以電腦輔助僧伽巴利語課程教學之發展研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

66
ผศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ และคณะ
Assoc. Prof. Somboon Boonrit
and Team WorkSomboon Boonrit助理教授
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชNakhon Srithammarat CampusNakhon Srithammarat分院

การศึกษารูปแบบในการบริหารจัดการและผลกระทบทางสังคมที่มีต่อประชากร
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจากการดำเนินการตามโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
A Study of Management Model Social Impacts on Population in Nakornsrithammaraj Province from Implementtation of the fund of Village and Nation Urban community Project Nakhon Srithammarat
府針對民眾實施村莊與城中區基金計劃的管理和社會影響型態研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

67
ผศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ และคณะ
Assoc. Prof. Somboon Boonrit
and Team WorkSomboon Boonrit助理教授
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สบNakhon Srithammarat CampusNakhon Srithammarat分院

การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสนาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
An Evaluation Curriculum of Bachelor of Arts in the Department of Religion and Philosophy, Faculty of Buddhism, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
摩訶朱拉隆功佛教大學佛教系宗教哲學組學士課程
B.E. 2547/ C.E. 2004

68
นายสุพิมล ศรศักดา และคณะ
Mr. Supimon Sornsakda Supimn Sornsakda居士
วิทยาเขตอุบลราชธานีUbon Ratchathani CampusUbon Ratchathani分院

บทบาทพระสงฆ์สายวัดป่าในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศึกษากรณีจังหวัดอุบลราชธานี
A Buddhist Monks Conservation of the Forest: A Case Study at the Watnongpapong and its Branches府佛教僧侶在維護和保存傳統泰國藥草之角色研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

69
นางฉวีวรรณ สุวรรณาภา และคณะ
Ms.Chaviwan Suwannapha
and Team WorkChaviwan Suwannapha女士
วิทยาเขตแพร่Phrae CampusPhrae分院

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Students Satisfaction with Learning and Teaching organization of the Certificate Program in Teachers Profession of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
摩訶朱拉隆功大學學生對教師專業認證課程教學滿意度研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

70
พระมหาประยุทธ ภิรทตฺโต และคณะ
Phramaha Prayuddho Phuritta
and Team WorkPhramaha Prayuddho Phuritta法師
วิทยาเขตแพร่Phrae CampusPhrae分院

ศึกษาศักยภาพการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีตามทรรศนะของครูผู้สอนและนักเรียน
ศึกษาเฉพาะกรณีวัดจองคำ จ.ลำปาง
A Study of the Potential of Educational Management of the Pariyattidhamma-Pali School as Perceived by Administrators, Teachers & Students
: A Case Study fo the Wat Jongkam, Lampang Province
採視察行政人員、教授與學生進行Phrapariyattdhamma巴利學院教育管理的潛質研究:以 Jongkham寺為例
B.E. 2547/ C.E. 2004

71
นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ
Mr. Taweesak Tongthipya
and Team WorkTaweesak Tongthipya居士
วิทยาเขตสุรินทร์Surin CampusSurin分院

การศึกษาสภาพปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ศึกษาเขตชายแดนสุรินทร์และบุรีรัมย์
A Study of Problems and Solving Methods of the Lack of the Buddhist Monks at the Thai-Cambodia Border of Surin and Buriram Province
泰國-柬埔寨邊境Surin 及Buriram府缺乏僧侶的問題解決方案研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

72
นายเสือ สัชชานนท์ และคณะ
Mr. Sue Sajjananda
and Team WorkSue Sajjananda居士
วิทยาเขตสุรินทร์Surin CampusSurin分院

การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธนโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายในเขตจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
A Study of Form of Buddhist Ethics Development in Higher Secondary Schools in Surin and Buriram Provinces.Surin
與Buriram府高級中學佛教倫理發展型態研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

73
รศ.บำรุง สุขพรรณ์ และคณะ
Assist. Prof. Bamroong Sukphan
and Team WorkBamroong Sukphan助理教授
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกาพฤติกรรมการรับข่าวสารของประชาชนที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาในการสพึ่งตาตนเองเพื่อการพัษนาที่ยั่งยืนตามแนวทางพระพุทธศาสนาA Study of Open Behavior in Getting Information to Facilitate Intellectual Development of the People on Self-Independence for Sustainable Development according to the Buddhist Way
以佛法促進人民持續穩定發展自我獨立智能的開放索取資訊行為研究
B.E. 2547/C.E. 2004

74
ดร.สิน งามประโคน และคณะ
Dr. Sin Ngampracon
and Tema WorkSin Ngampracon博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาความต้องการในการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในอนาคต
The Future Educational Aspirations of the Buddhist Monks and Novices
未來出家眾所需教育之研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

75
นายบุญเลิศ จีรภัทร์ และคณะ
Mr. Boonlert Chirapatr
and Team Work
คณะครุศาสตร์Faculty of Education教育學系

การจัดการบริหารประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Management of Professional Experience for Teacher, Education Faculty, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
摩訶朱拉隆功大學教育系教學經驗管理之研究
B.E. 2547/C.E. 2004

76
ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย และคณะ
Dr. Suttipong Srivichai
and Team WorkSuttipong Srivichai居士
คณะครุศาสตร์Faculty of Education教育學系

การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวิถีพุทธใน 20 เขตการศึกษา
Analytical Study in Buddhist Administrative Schools : A case Study of 20 Educational Regions
佛教管理之學校析研究:以二十個教學分區為例
B.E. 2547/ C.E. 2004

77
พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี และคณะ
Phramaha Boonlert Dhammadassi
and Team WorkPhramaha Boonlert Dhammadassi法師
ส่วนธรรมนิเทศDivison of Dharma Communication佛法通訊處

ทัศนคติของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
A Study on the Attitude of the Buddhists towards Insight Meditation Practice Course
佛教徒對禪修課程的態度研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

78
นายคนอง วังฝายแก้ว และคณะ
Mr. Kanong Wangfaikaew
and Team WorkKanong Wangfaikaew居士
วิทยาเขตพะเยาPhayao CampusPhayao分院

โครงการ ศึกษาพฤติกรรม คุณธรรม และจริยธรรมทางการเมืองของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
A Study of Political Behavior, Morality and Ethic of the Bachelor of Arts in Political Science of the MCU, Phayao Campus
摩訶朱拉隆功佛教大學政治系畢業生的政治行為、道德及倫理之研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

79
นายณรงค์ โวหารเสาวภาคย์ และคณะ
Mr. Narong Wohansouvapak
and Team WorkNarong Wohansouvapak居士
วิทยาเขตพะเยาPhayao CampusPhayao分院

การศึกษาความพึงพอใจของพระนิสิตที่มีต่อการให้บริการของงานทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
A Study of Impressions toward the Registration and Evaluation Service of the Monk-students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phayao Campus
摩訶朱拉隆功佛大學Phayao分校學僧對於註冊處服務態度之印象及評價探討
B.E. 2547/ C.E. 2004

80
พระมหาวินัย ปุญฺญญาโณ และคณะ
Phramaha Virnai Poonyayano
and Team WorkPhramaha Virnai Poonyayano法師
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทของไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา
A Study of Thai Theravada Buddhist in Propagating in U.S.A
.泰國上座部佛教於美國發展之研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

81
ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ และคณะ
Assoc. Prof. Somboon Tanya
and Team WorkSomboon Tanya助理教授
วิทยาเขตนครราชสีมาNakhon Ratchasima CampusNakhon Ratchasim分院

การศึกษาแนวทางการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่สถาบันศาสนา ในจังหวัดนครราชสีมา
A Study of Guidelines of How to Strengthen Buddhist Institutions in Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
府加強佛教組織指導方針研究
B.E. 2547/C.E. 2004

82
นายมนูญ พันนา และคณะ
Mr. Manoon Panna
and Team WorkSomboon Tanya居士
วิทยาเขตอุบลUbon Ratchathani CampusUbon Ratchathani分院

การปฏิบัติหน้าที่ตามพระธรรมวินัยและหน้าที่ต่องสังคมของพระสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา
The Role of the Buddhist Monks for the Preservation and Conservation of the Ancient Thai Therapy and Herb in the Community of Ubon Ratchathani
佛教僧侶在保存及推廣傳統泰國藥草之角色研究:以Ubon Ratchathani府為例
B.E. 2547/ C.E. 2004

83
พระมหาสหัส ฐิตสาโร และคณะ
Phramaha Sahat Thitasaro
and Team WorkPhramaha Sahat Thitasaro法師
คณะครุศาสตร์Faculty of Education教育學系

โครงการ แนวโน้มจำนวนพระภิกษุสามเณรในทศวรรษหน้าของสังคมไทย
A Trend of the Number of Buddhist Monks and Novices in the Next Decade in Thai Society
未來十年泰國出家眾的總人數趨勢研究
B.E. 2547/C.E. 2004

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2546

สถาบันพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

39
พระมหาศรีทนต์ สมจาโร และคณะ
Phramaha Srithornt Samajaro
and Team WorkSrithorn Samajaro法師與組員
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี, ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก
A Development of Computer Aid for Instruction of the Dhamma Studies from the First Year of the Dhamma Students to Third Year of the Dhamma Students
以電腦輔助初、中、高級佛法課程教學發展研究
B.E. 2546/C.E. 2003

40
ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ และคณะ
Dr. Somboon Tanya and Team Work博士與組員
วิทยาเขตราชสีมาNakhon Ratchasima Campus分院

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาTrends in the Development of Educational Practices at Nakhon Ratchasima Campus, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
摩訶朱拉隆功大學Nakhon Ratchasima分校之教育管理趨勢研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

41
ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ และคณะ
Asst. Prof. Pramual Tanya and Team Work
วิทยาเขตราชสีมาNakhon Ratchasima Campus

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ตามการรับรู้ของนิสิตและนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
A Conducting of the Plan for the Developing an Educational Management at the Mahachulalongkorn rajavidyalaya University, Nakhon Ratchsima Campus
B.E. 2546/C.E. 2003

42
นางศกุนตลา ทานอก และคณะ
Mrs. Sakuntala Tanook
and Team Work
วิทยาเขตราชสีมาNakhon Ratchasima CampusNakhon Ratchasima分院

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาTeaching - Learning Conditions and Problems of Mahachulalongkornrajavidyala University , Nakhon Ratchasima Campus
B.E. 2546/C.E. 2003

43
พระมหาคำภีร์ ภูริสีโล และคณะ
Phramaha Khampira Phurisiolo and Team Work
วิทยาเขตราชสีมาNakhon Ratchasima Campus

การติดตามผลบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
A Follow up Study of Bachelor of Arts (in Buddhism) Graduates at the Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nakhon Ratchasima Campus
B.E. 2546/ C.E. 2003

44
ผศ.ประมวล ตันยะ
Assist. Prof. Dr. Somboon Tanya
and Team Work
วิทยาเขตราชสีมาNakhon Ratchasima CampusNakhon Ratchasima分院

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาThe Image of the Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nakhon Ratchasima Campus as Perceived by its Priyattidhammasamanna School Students
B.E. 2546/ C.E. 2003

45
นายสมชาย ไมตรี และคณะ
Mr.Somchai Maitree
and Team WorkSomchai Maitree居士與組員
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

ศึกษาความเป็นไปได้ของการบวชภิกษุณีในประเทศไทย
A Study of the Feasibility of Bhikkhuni Ordination in Thailand
泰國女性出家成為比丘尼的可能性研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

46
ดร.สิน งามประโคน และคณะ
Dr.Sin Ngampracon
and Team WorkSin Ngampracon博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
A Study of Moral Virtues and Ethics for Students in Higher Education institutes
in Bangkok and Near-by Province.
曼谷及鄰近外府的高等教育機構的學生倫理道德觀之研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

47
ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง และคณะ
Dr.Konit Srithong
and Team WorkKonit Srithong博士
คณะสังคมศาสตร์Faculty of Social Science社會學系

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสตร์ : กรณีศึกษาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
The Results of Life Quality for the Development on Buddhist Way: A Case Study of Wat Amphawan, Singburi Province
以佛法促進生活品質之結論探討: Singburi府Amphawan寺為例
B.E. 2546/ C.E. 2003

48
ผศ.ดร.ภัทริรา ผลงาม และคณะ
Dr.Phatthrira Phonngam
and Team WorkPhatthrira Phonngam博士與組員
วิทยาลัยสงฆ์เลยLoei Sangha College 僧伽學院

ความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนิสิตต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนใจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Study of the Safisfaction fo an Administratiors, Advisers, Teaachers, and Students in leaning and Teaching processes in Northern Campus of MCU
摩訶朱拉隆功大學東北部分校的行政主管、顧問、教職員及學生對於教學的滿意度研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

49
นายแสงวาท วงศ์ใหญ่ และคณะ
Mr. Sangwart Wongyai
and Tema WorkSangwart Wongyai居士
วิทยาเขตพะเยาPhayao Campus分院

การศึกษาบทบาทและศักยภาพขององค์กรทางพุทธศาสนา กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองและการพัฒนาชุมชนในจังหวัดพะเยา
A Study of Role and Potential of Buddhist Organization to Promotion of Economic System to the Community in Phayao Province
佛教組織對於提昇Phayao府社區經濟系統所扮演的角色及潛能之研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

50
นายจักรแก้ว นามเมือง และคณะ
Mr. Chakkaew Nammuang
and Team WorkChakkawe Nammuang居士與組員
วิทยาเขตพะเยาPhayao Campus分院

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
The Development of Computer Assisted Instruction on the Courses of Buddhism for the Students of the Upper Secondary School Levels
以電腦輔助中學生佛教課程教學之發展研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

52
นายณรงค์ โวหารเสาวภาคย์ และคณะ
Mr. Narong Wohansouvapak and Team Work
วิทยาเขตพะเยาPhayao CampusPhayao分院

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
The Development of Computer Assisted with Instruction on the Courses of Buddhism for the Students of the Upper Secondary School Levels.
B.E. 2546/ C.E. 2003

53
นายรัตนะ ปัญญาภา และคณะ
Mr. Rattana Panyapa
and Team WorkRattana Panyapa居士
วิทยาเขตอุบลราชธานีUbon Ratchathani Campus分院

บทบาทพระสงฆ์ในการใช้ยาสมุนไพร บำบัดผู้ติดยาเสพย์ติด : จังหวัดอุบลราชธานี
The Role of the Sangha in Treating Drug Addiction with Herbal Remedies in Ubon Ratchathani
佛教僧伽在以藥草治療毒癮者方面的角色研究: 以Ubon Ratchathani府為例
B.E. 2546/C.E. 2003

54
นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ
Mr. Taweesak Tongthipya
and Team WorkTaweesak Tongthipya居士
วิทยาเขตสุรินทร์Surin Campus分院

การศึกษารูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสตร์
A Study of Forms of Social Organization in Buddhism
佛教的社會組織型態研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

55
พระครูโสภณพัฒนานุยุต และคณะ
Phrakhru Sophonpatthananuyut
and Team WorkSophonpatthananuyut法師與組員
วิทยาเขตแพร่Phrae Campus分院

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดแพร่ ต่อพฤติกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
A Secondary School Students' Satisfaction with the Buddhist Subject in Teaching Behaviors of the Buddhist Monk Students of Mahachulalongkornrajavdiyalaya University, Phrae Campus
中學生對摩訶朱拉隆功大學Phrae分校學僧的佛教課程教學滿意度研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

56
พระปลัด ดร.เสน่ห์ธมฺมวโร และคณะ
Phra Phrapalad Saneh Dharmmavaro
and Team WorkPhra Phrapalad Saneh Dharmmavaro法師
วิทยาเขตเชียงใหม่Chiang Mai Campus清邁分院

การปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาของพระสงฆ์ในชุมชนพื้นที่สูง
An Adjustment of the Development Ways by the Monks for High Plane(Hill Tribe) Communities佛教僧侶調整山地社會發展進路研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

57
นายแสงวาท วงศ์ใหญ่ และคณะ
Mr. Sangwart Vongyai and Team Work
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute

การศึกษาบทบาทและศักยภาพขององค์กรทางพุทธศาสนา
กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองและการพัฒนาชุมชนในจังหวัดพะเยา
A Study and an Analysis of Local Knowledge in Lanna Scripture Orthography
B.E. 2546/ C.E. 2003

58
นายจักรแก้ว นามเมือง และคณะ
Mr. Chakkaew Nammuang and Team Work
วิทยาเขตพะเยาPhayao Campus

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาตอนปลาย
The Development of Computer Assisted Instruction on the Courses of Buddhism for the Students of the Secndary School Levels
B.E. 2546/ C.E. 2003

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2545

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

33
พระปลัด ดร.เสน่ห์ ธมฺมวโร และคณะ
Phra Dr. Saneh Dharmmavaro
วิทยาเขตเชียงใหม่Chiang Mai Campus清邁分院

บทบาทเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนระบบหัววัดในงานบุญปอยหลวง
The Role of Community Culture Networking for the Group of the Temples
in Celebration of Poyluang
大型寺院之社會文化網絡在Poi Luang法會慶典中的角色研究
B.E. 2545/C.E. 2002

34
รท ดร.ปรีชา หอมประภัทร และคณะ
Dr.Pricha Hompraphat
and Team WorkPricha Hompraphat博士與組員
วิทยาเขตพะเยาPhayao Campus分院

การศึกษาภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาขาพระพุทธศาสานา
ของของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
A Study of Current Problems and Trends in Buddhist Studies at Phayao Campus, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
摩訶朱拉隆功大學Phayao分校的佛學教育現存問題與趨勢研究
B.E. 2545/ C.E. 2002

35
พระศรีวรเวที และคณะ
Phra Srivoavethi
and Team WorkSrivoavethi法師
วิทยาเขตอุบลราชธานีUbon Ratchathani Campus分院

การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนากิจการของวัด จังหวัดอุบลราชธานี
The Participation of Tambon Administrative Organisations in Monastery Development Work
鄉鎮官員參與Ubon Ratchathani府寺院活動發展工作研究
B.E. 2545/ C.E. 2002

36
นายเรืองเดช เขจรศาสตร์ และคณะ
Mr. Reuangdet Khetrasat
and Team WorkReuangdet Khetrasat居士
วิทยาเขตอุบลราชธานีUbon Ratchathani Campus分院

แนวทางการภูมิปัญญาท้องถิ่นของพระสงฆ์เข้าสู่ระบบโรงเรียน : กรณี จังหวัดอุบลราชธานี
Modes in the Application of the Sangha's Local Folk Wisdom to the School System
: the Case of Ubon Ratchathani
佛教僧團運用當地民間智識於學校系統型態研究: 以Ubon Ratchathani府為例
B. E. 2545/C.E. 2002

37
นายประมูล สารพันธ์ และคณะ
Mr. Pramool Saraphanth
and Team WorkPramool Saraphanth與
ถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
A Study of the Attitudes of Students Towards Buddhist Studies
in Secondary Schools in Metropolitan Bangkok
曼谷中學生對於佛教教育的學習態度之研究
B.E. 2545/C.E. 2002

38
ดร.สิน งามประโคน และคณะ
Dr.Sin Ngampracon
and Team WorkSin Ngampracon博士與組員
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

กระบวนการพัฒนาพระสงฆ์ที่พึงปรารถนาตามพระธรรมวินัย
The Process of the Buddhist Monks for the Developing in Dhamma and Disciplines
依據佛教戒律培養模範僧侶過程之研究
B.E. 2545/ C.E. 2002

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2544

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

23
นายประกอบ มีโคตรกอง และคณะ
Mr.Prakob Meeckotkong
and Team WorkPrakob Meeckotkong居士與組員
วิทยาเขตขอนแก่นKhon Kaen Campus分院

สภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดข่อนแก่น
An Educational Management of the Sangha in Khon Kaen Province
府僧伽教育研究
B.E. 2544/ C.E. 2001

24
นายชาญชัย ฮวดศรี และคณะ
Mr.Chanchat Huadsri
and Team Work Chanchat Huadsri居士與組員
วิทยาเขตขอนแก่นKhon Kaen Campus 分院

การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
The Teaching of the Dhamma to Ordinary School Students
at the Sangha University in Khon Kaen
府僧伽大學之初中生佛法教育研究
B.E. 2544/ C.E. 2001

25
พระปลัด ดร.เสน่ห์ ธมฺมวโร และคณะ
Phra Dr. Saneh Dhammavaro
and Team WorkSaneh Dhammavaro博士法師
วิทยาเขตเชียงใหม่Chiang Mai Campus清邁分院

การใช้ทักษะชีวิตในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสำหรับวัยรุ่น
Using to Correct the Eating Patterns of the Young改善青少年飲食形態之研究
B.E. 2544/ C.E. 2001

26
พระมหาประยุทธ ภูริทตโต และคณะ
Phramaha Prayuddha Bhuridatto
and Team Work法師與組員
วิทยาเขตแพร่Phrae Campus 分院

การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการให้การศึกษาแก่ชุมชนในจังหวัดแพร่
A Study of the Buddhist Monk's Roles and the Buddhist Monks Play Important Role for the Education to the Community in Phrae
佛教僧伽在Phrae府社會教育中的角色研究
B.E. 2544/ C.E. 2001

27
อาจารย์ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ
Mr.Thaweesak Thongtipya
and Team Work
วิทยาเขตสุรินทร์Surin Campus分院

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระบบเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มสตรีออมทรัพย์ จังหวัดสุรินทร์
Factors Contributing to Positive Results in Community-level Economies: A Case Study of Women's Savings Cooperatives in Surin
促進社會經濟成長的要素研究:以Surin府婦女儲蓄合作社為例
B.E. 2544/ C.E. 2001

28
พระครูมงคลเขมคุณ และคณะ
Phrakru Mongkolkhemakun
and Team WorkMongkolkhemakun與組員
วิทยาเขตหนองคายNongkhai Campus 分院

บทบาทของพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
The Role of the Sangha as a Participant in Enhancing the Vigour to the Communities
佛教僧伽參與增強社會發展的角色研究
B.E. 2544/C.E. 2001

29
นายเรืองเดช เขจรศาสตร์ และคณะ
Mr.Ruangdet Khechornsart
and Team WorkRuangdet Khecornsart 居士
วิทยาเขตอุบลราชธานีUbon Ratchathani Campus分院

กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของพระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี
The Process of Learning and Transmission of the Buddhist Monk's Local Wisdom
in Ubonratchathani
府僧團學習及傳佈當地民間智識的過程研究
B.E. 2544/ C.E. 2001

30
รศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ
Assoc. Prof. Dr. Chamnong Adivadhanasit
and Tema Work博士助理教授
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

สื่อมวลชนกับวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
The Mass Media and Critical Faith in Buddhism
大眾傳媒與佛教信仰危機之研究
B.E. 2544/ C.E. 2001

31
นายวงศร อินทรเทพ และคณะ
Mr.Vongsorn Intratep
and Team WorkVongsorn Intratep居士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
กับกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี
A Pattern of Co-Operative Credit Union and Sacha Sasomsap Saving of Wat Phailom,
Trad and Chanthabri ProvinceTrat
府Meuang縣Phailom寺的資金信託會, 與Trat府及Chanthaburi府的儲蓄合作社之比較研究
B.E. 2544/ C.E. 2001

32
ดร.ประมูล สารพันธ์ และคณะ
Dr.Pramul Saraphan
and Team WorkPramul Saraphan博士與組員
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐบาล
: ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
A Study of Educational Management at Autonomous Buddhist University
: A Case Study of Mahahchulalongkornrajavidyalaya University
國立佛教大學教育管理之研究:以摩訶朱拉隆功大學為例
B.E. 2544/ C.E. 2001

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2543

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาัลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

8
นายครรชิต จามรมาน และคณะ
Mr. Kunchit Chamaraman
and Team Work居士與組員
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

ศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
A Study of Systems, Analysis and Designing of the Information Technology Systems of the Mahachulalongkornrajavidyalay University
大學發展所需之資訊整合系統分析與設計研究
B.E. 2543/ C.E. 2000

9
นายแสงวาท วงศ์ใหญ่ และคณะ
Mr. Sangvat Vongyai
and Team WorkSangvat Vongyai居士與組員
วิทยาเขตพะเยาPhayao CampusPhayao分院
การศึกษาการจัดการและดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
A Study of Management and Development of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phayao Campus
摩訶朱拉隆功大學Phayao分校之管理發展研究
B.E. 2543/ C.E. 2000

10
นายประกอบ มีโคตรกอง และคณะ
Mr. Prakorb Meekotkong
and Tema WorkPrakorb Meekotkong居士與組員
วิทยาเขตขอนแก่นKhon Kaen CampusKhon Kaen分院

บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแผร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น
The Role of the Buddhist Monk in the Preservation,
Promotion and Propagation of Folk Art and Culture in Khon Kaen Province
佛教僧侶在保存、提倡及推廣Khonkaen府本土文化藝術之角色研究
B.E. 2543/ C.E. 2000

11
พระเสน่ห์ ธมฺมวโร และคณะ
Phra Saneh Dhammavaro
and Team WorkSaneh Dhammavaro法師與組員
วิทยาเขตเชียงใหม่ (งบสถาบัน)Chiang Mai Campus清邁分院

การสำรวจความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
A Survey of Opinions of Personnel Administration at Chiangmai Campus, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
探討摩訶朱拉隆功大學Chiangmai分校人事管理概念
B.E. 2543/ C.E. 2000

12
พระครูธรรมธรธีรพงษ์ สิรินฺทโร และคณะ
Phrakhru Dhammadhorn Thiraphong Sirindaro
and Team WorkPhrakhru Dhammadhorn Thiraphong Sirindaro法師與組員
วิทยาเขตเชียงใหม่Chiang Mai Campus清邁分院

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนิสิต : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
Factors Predicting the Success of Students at the Chiang Mai Campus of Mahachulalongkornrajavidyalaya
摩訶朱拉隆功大學Chiangmai分校學員之學業成就要素研究
B.E. 2543/ C.E. 2000

13
ผศ. ดร. สมบูรณ์ ตันยะ และคณะ
Assist. Prof. Dr. Somboon Tanya
and Team Work博士助理教授
วิทยาเขตนครราชสีมาNakhon Ratchasima Campus分院

บทบาทเจ้าอาวาสในการเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครราชสีมา
A Study fo the Abbot's Role in Strengthening to the Community in Nakhornratchasima
寺院住持在鞏固社會方面的角色研究:以Nakhon Ratchasima府為例
B.E. 2543/ C.E. 2000

14
นายวิมล ปิงเมืองเหล็ก และคณะ
Mr.Vimol Pingmuangleg and Team Work居士與組員
วิทยาเขตพะเยาPhayao Campus分院

การศึกษาวิเคราะห์เอกสารโบราณเมืองพะเยา
: ศึกษาเฉพาะกรณีเอกสารบันทึกโบราณเกี่ยวกับพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา
A Study of Phrkru Srirajavajirapanna's Ancient Scriptures in PhyaoPhayao
古都文獻研究: 以古Phrakru Srivirajavajirapanna經典為主的探討
B.E. 2543/ C.E. 2000

15
นายสนิท อินทรโกศล และคณะ
Mr.Snit Intarakosol
and Team WorkSnit Intarakosol居士與組員
วิทยาเขตแพร่Phrae Campus分院

การศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดแพร่
A Study of the Attitudes of Students towards Leaning and Teaching Management in Pali-Dhamma Schools in Phrae ProvincePhrae
府巴利佛學院學員學習態度之研究
B.E. 2543/ C.E. 2000

16
นายสาธร แก่นมณี และคณะ
Mr.Sathorn Ganmanee
and Team Work Sathorn Ganmanee居士與組員
วิทยาเขตแพร่Phrae Campus分院

การประเมินผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดแพร่
An Evaluation of Dhamma Teaching in Secondary Schools in Phrae Province
評Phrae府的中學佛法教育
B.E. 2543/ C.E. 2000

17
นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ
Mr.Thaweesak Thongtipya
and Team WorkThaweesak Thongtipya 居士
วิทยาเขตสุรินทร์Surin Campus分院

ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม
: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพระสงฆ์ร่วมพัฒนาชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
A Study of the Role of the Sangha in Social Development
: A Case Study of the Sangha’s Project for Participation in the Development of the Thai-Cambodian Border Area in Surin and Buriram
佛教僧團在社會發展中的角色研究:以泰國-柬埔寨邊境Surin和Buriram府的僧團參與發展計劃為主
B.E. 2543/ C.E. 2000

18
พระครูมงคลเขมคุณ และคณะ
Phrakhru Mongkolkhemakhun
and Team WorkMongkolkhemakhun法師與組員
วิทยาเขตหนองคายNongkhai Campus分院

การประเมินผลโครงการการอบรมศีลธรรมและพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2543
An Evaluation of the Summer Youth Moral Training and Development Programme, 2543 BE
評佛曆2543年暑期青少年學佛營的訓練與發展計劃
B.E. 2543/ C.E. 2000

19
นายมนูญ พันนา และคณะ
Mr.Manoon Panna
and Team WorkManoon Panna居士
วิทยาเขตอุบลราชธานีUbon Ratchathani Campus分院

การศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการ ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดอุบลราชธานี
A Study of the Roles of Administrative Buddhist Monks for the Development to the Community: A Case Study of Administrative Buddhist monks in Ubon Ratchathani Province
僧官在社區發展中的角色研究: 以Ubon Ratchathani府為例
B.E. 2543/C.E. 2000

20
นายเรืองเดช ขจรศาสตร์ และคณะ
Mr.Ruangdet Khechornsart
and Tema Work Ruangdet Khechornsart居士與組員
วิทยาเขตอุบลราชธานีUbon Ratchathani Campus分院

บทบาทของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในการพัฒนาเยาวชน: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี
The Role of the Buddhist Sunday School for the Youth Development in Ubon Ratchanthani Province
星期日佛學院在青少年發展中的角色研究: 以Ubon Ratchathani府為例
B.E. 2543/ C.E. 2000

21
รศ.บำรุง สุขพรรณ์ และคณะ
Assist.Prof.Bamroong Sukphan
and Team WorkBamroong助理教授
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์
ในการเผยแผ่ศีลธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย
A Study of Public Opinion on the Role of the Sangha
in Disseminating Moral Teachings through Radio Broadcasts in Thailand
針對泰國佛教僧侶以電台佈教的公眾輿論研究
B.E. 2543/ C.E. 2000

22
ดร.สิน งามประโคน และคณะ
Dr.Sin Ngampracon
and Tema Work Ngampracon博士與組員
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ.2525
A Follow up Study of Bachelor of Arts ( in Buddhism) Graduates of the Mahachulalongkornrajavidyalaya University in B.E.2525
佛曆2525年摩訶朱拉隆功大學佛教系畢業生去向研究
B.E. 2543/ C.E. 2000

23
พระมหาประยุทธ ภูริทตฺโต และคณะ
Phramaha Prayuddha Phurithatto ( Wongyot) and Team Work
วิทยาเขตแพร่Phrae Campus

บทบาทพระสงฆ์ในการให้การศึกษาแก่ชุมชนในจังหวัดแพร่
A Study of an Attitude of Students towards Learning and Teaching Maagement in Pali-Dhamma Schols of Phrae Province
B.E. 2543/C.E. 2000

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2541-2542

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1
ดร. วัฒนา พัฒนพงศ์ และคณะ
Dr. Watana Pattanapongse
and Team WorkWatana Pattanapongse博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Buddhist Research Institute佛教研究院

การปรับโครงสร้างสถานภาพและบทบาทมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Modifies Structure of Status and Role of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
改進摩訶朱拉隆功大學的狀態和角色結構研究
B.E. 2541/ C.E. 1998

2
ดร. สิน งามประโคน และคณะ
Dr. Sin Ngampracon
and Team WorkSin Ngampracom博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การประเมินผลโครงการอบรมศีลธรรมและพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
An Evaluation of the Summer for the Moral Training and Developing for the Projects of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
評摩訶朱拉隆功大學暑期青少年學佛營之道德訓練與發展計劃
B.E. 2542/ C.E. 1999

3
ดร. สิน งามประโคน และคณะ
Dr. Sin Ngampracon
and Team WorkSin Ngampracon博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
A Study of Teaching and Lecturing at Mahachulalongkornrajavidyalaya University
摩訶朱拉隆功佛教大學教學之研究
B.E. 2542/ C.E. 1999

4
ดร. วัฒนา พัฒนพงศ์ และคณะ
Dr. Watana Pattanapongse
and Tema WorkWatana Pattanapongse博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

พระสงฆ์กับบทบาทในการพัฒนาเยาวชนศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทในการให้การศึกษา
และฝึกอบรมแก่เยาวชนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
The Role of the Buddhist Monks in Relation with the Youth for the Development: A Case of Study of the Roles for Education and Training of the Youth in the Budhist Sunday Schools
佛教僧侶在青少年發展中的角色研究:以星期日佛學院青少年教學及訓練為例
B.E. 2542/ C.E. 1999

5
ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร และคณะ
Dr. Phirom Chantarworn
and Team Work 博士與組員
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

ยุทธศาสตร์การจัดการการเงินของวัดFinancial Management Strategies of Buddhist Monasteries
寺院財政管理策略研究
B.E. 2542/ C.E. 1999

6
ดร.ประกอบ คุปรัตน์ และคณะ
Dr. Prakorb Cupparat
and Team WorkPrakorb Cupparat博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาเพื่อการวิจัย
The Development of Research Information System for the Buddhist Research
佛學研究」資訊整合系統之發展
B.E. 2542/ C.E. 1999

7
พระมหาเจิม สุวโจ และคณะ
Phramaha Jerm Suvaco
and Team WorkJerm Suvaco法師
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

บทบาทพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดตราด
The Role of Buddhist Monks in Community Development
: A Case Study of Buddhist Monks in Trat Province
僧官在社會發展中的角色研究: 以Trat府Muang縣為例
B.E. 2542/ C.E. 1999

ประกาศมหาวิทยาลัย


วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

Programme

Programme

The 2nd International Buddhist Research Seminar
Organized by the Buddhist Research Institute,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya, Thailand

8th-10th January, B.E. 2553/ C.E. 2010Panel: Buddhist Textual Studies
Date: Friday 8th January 2553/ 2010
Time: 13:00 – 15:30
Room No: Theater Hall A, Floor 2, Zone A

Moderator: Ven. Dr. Anil Sakya Sugandho, PhD (Brunel University, UK), Deputy-Dean, Faculty of Social Sciences, MBU, ThailandZhouYa (PhD Candidate in Law, Palm-Leaf Research Center, School of Development Studies, Yunnan University, China): The Complete Collection of Chinese Palm-Leaf Scriptures& Several Issues on Translation of Textual Collation

Dion Peoples (PhD Candidate, MCU): Progress through Buddhist Intelligence: An Analysis of Selections from the Suttanta-Pitaka

Dr. (Ms) Myat Myat Tun, PhD (Yangon University), (Lecturer, ITBMU, Yangon, Myanmar): Undiscovered Pali Texts from Myanmar

Mrs. Khin Pyon Yee (Lecturer, ITBMU, Yangon, Myanmar): Reflecting on the most Popular Sutta for Global Harmony and Co-existence

Panel: The Teaching of the Buddha
Date: Friday 8th January 2553/ 2010
Time: 16:00 – 17:30
Room No: Theater Hall A, Floor 2, Zone A

Moderator: Prof. Dr. G.A. Somaratne, PhD (Northwestern
University, USA), (Director - Research & Publications, Sri Lanka Institute of Buddhist Academy, Pallekele, Sri Lanka)


1. Ven. Sao. Naw Kham La Dhammasami (PhD Candidate, Peradeniya
University): Schopenhauer Meets Buddha: A Comparative Study of Concept of Human Liberation

2. Ven. W. Pannaloka (PhD Candidate, National Central University, Jhongli, Taiwan, R.O.C): An Early Buddhist Explanation on the Lockean Account of Origin of Knowledge

3. Dr. Khamhaeng Visuddhangkoon (Lecturer, Department of Philosophy and
Religion, Faculty of Humanities, Khonkaen University, Thailand): An Analysis of Understanding in Buddhadhamma of Buddhist monks of Muang District Khonkaen

4. Asst Prof. Dr. Dipti Mahanta PhD (Tezpur Central University Assam,
India, Lecturer, Department of Philosophy and Religion, Faculty of
Humanities, Khonkaen University, Thailand): Narratology in the Isan Mahachat Sermon


18:00 Dinner breakPanel: Buddhism and Contemporary Issues
Date: Friday 8th January 2553/ 2010
Time: 19:00 – 21:00
Room No: Theater Hall A, Floor 2, Zone A

Moderator: Ven. Assoc. Prof. Mahinda Deegalle PhD (Chicago), (Bath
Spa University, UK)


1. Ven. Prof. Jinwol Lee (WFB EXCO Member Dept. of Seon, Donggguk University, Korea): A Seon Perspective on Pure Land, Ideal World

2. Manzushir Buza Remphochi (World Famous Tibetan Master, Tibetan Ten
Sciences Culture Communication Center, Beijing, China): The Quintessence of Tibetan Ten Science

3. Mr. Pravin Bhalesain (President, Indian Institute of Buddhist Studies):
Buddhism and Contemporary Issues-Conversion of Avarna-Nomadic Tribes in India

4. Bhikkhuni Dr. Thich Nu Nguyen Huong (Lecturer, Vietnam Buddhist
University, Ho Chi Minh City, Vietnam): The 6th Patriarch Hui-neng's Meditation: A Study in the Chinese Buddhism's History and Thought (625-755 A.D.)

5 Ms. Thiri Nyunt (PhD Candidate, ITBMU), (Lecturer, ITBMU, Yangon,
Myanmar): Global Peace Begins in and with the Mind

The end


Panel: Buddhism and Contemporary Issues
Date: Saturday 9th January 2553/ 2010
Time: 8:00 – 9:40
Room No: Theater Hall A, Floor 2, Zone A

Moderator: Ven. Guang Xing PhD (London), (Assistant Professor Centre of Buddhist Studies, The University of Hong Kong)1. Prof. G.A. Somaratne, PhD (Northwestern University, USA), (Director - Research & Publications, Sri Lanka International Buddhist Academy): Buddhist Analysis of Conflict

2. Ven. Assoc. Prof. Mahinda Deegalle PhD (Chicago), (Bath Spa University,
UK): Ethic of War Tests in Theravada Tradition

3. Dr. Tin Tin Lay, MBBS (YMC) & MDh (Lecture, ITBMU, Yangon): Face
the Worldly Problem through Buddhist Education: Study the State of
Childlessness from Buddhist and Medical Perspectives

4. Mr. Hong Boon Huat (Visiting Lecturer, Prince Sanghla University): Today’s
Buddhist Role

5. Bhiksuni Shyi Wusung (Liu, Ying-Fen), (PhD Candidate MCU, Thailand):
The Theory and Practice of Humanistic Buddhism in Contemporary Taiwan: with Special Discussion for the Controversy of Creating Pure Land on Earth

6. Ven. Sao. Pannabhoga Herngseng (PhD Candidate, Mahidol University,
Thailand): The Purpose of Chanting in Theravada Tradition
Panel: Buddhism and Contemporary Issues
Date: Saturday 9th January 2553/ 2010
Time: 10:00 –11:30
Room No: Theater Hall A, Floor 2, Zone A

Moderator: Ven. Assoc. Prof. Dr. Thich Nhat Tu, PhD (Delhi University), Deputy Rector, Vietnamese Buddhist University, Ho Chi Minh City

1. Kim Leung Tuk Darga (PhD Candidate, BGIPBS, University of Kelaniya,
Sri Lanka): Business Studies in Theravada Buddhism

2. Venerable Bhikkhuni Hsiou Tzu (Lecturer), (Huafan University, Taipei,
R.O.C): The Model of Sangha Educator - Ven. Hiu Wan

3. Ven. Guang Xing PhD (London), (Assistant Professor Centre of Buddhist
Studies, The University of Hong Kong): A Study of Laser & Minor Rules

4. Dr. Lee Chi-ran (Professor, Dongguk Buddhist Cheonbop College, South
Korea): World Peace Movement through WFB Activities and Engagement

5. Dr. Lu Kai-Wen (Professor& Director, Nanhua University, Taiwan R.O.C): On the Crisis of Humanistic Buddhist Hermeneutics


11:30-12:30 Luncheon BreakPanel Discussion (in Pali)

Panel: in Pali
Date: Saturday 9th January 2553/ 2010
Time: 13:00 –15:30
Room No: Theater Hall A, Floor 2, Zone A

Moderator: Mr. Aruna Gamage (Lecturer), University of Kelaniya, Sri
Lanka


1. Prof. Dr. Phra Sri Gambhirayano (Somjin Sammapanno), (Voice Rector for academic Affairs): Navake Satavasse Buddhassananabbavatti

2. MCU PacchupAdhi Apekkhakena KhemAnanda Bhikkhu (Sampāditamidam
lekhanaṃ Mānākadagāmajena Khemānandābhidhāna CūÂālaºkāravissa
vijjālayassapacchupādhi apekkhakena bhikkhunā): GoliyakaranAbhimukhe TathAgatatappaveditadhammaṃ

3. Phramaha Som Bong Mutito (Rector of Nirutti Education): Amatapali
Bhasapali Ben Amata

4. ÔyasmA PAmokkhabhkkhu (Kathiko P18is1hicca55h1ne, Yangon-nagare,
Ra55hapariyattis1s1natakkas2l1ya9): PariyaTTisAsanameva pamAnaM

5.ÔayasmA Gonademiye Pannaratanabhikkhu (Siri äankAyam
Sogatapalinikhilavijjalaye kathikacariyena ïonadebiye
Paggaratanabhidhanena bhikkhuna racitamidam): Sirilankadipe pavattitasIhalaTThakathA

6. ÔyasmA Ketubhikkhu (Kathiko P18is1hicca55h1ne, Yangon-nagare,
Ra55hapariyattis1s1natakkas2l1ya9) Sukarapalivacanamaggagavesana

7. ÔysmA VimalaNanabhikkhu Miriswaththe Wimalagnaöo,
(Kathikacariyo,BuddhassŒvaka Bhikkhu MahŒvijjŒlayo, Sri Lanka): Sovana
malimahathup assadhatugabbhantarecittakaani VamsakathapavattIna
Mmicchavabodhana

8. Ven. Sao. Nyanasamilankara (PGIPBS, University of Kelaniya, Sri Lanka):
Dhammapadakattham Nissaya Pali-Atthakatha Pali Punanam

9. Ven. Ashin. Candavara (Kathiko, Vinayapi5akamah15h1ne
Ra55hapariyatti S1sanatakkas2l1ya9Yangon-nagare, Marammara55he): Pathav2kha7anasikkh1padapaññattik1ra7assa sa}khepena vic1ra7akath1
Panel Discussion (in Pali)

Panel: in Pali
Date: Saturday 9th January 2553/ 2010
Time: 16:00 –17:30
Room No: Theater Hall A, Floor 2, Zone A

Moderator: Ven. M. Wimalagana (Lecturer), Buadhasravaka Bhikshu
University, Sri Lanka1. Asso. Prof. Banchop Bunnaruji (Lecturer, Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Thailand): Vakkalitthera-vinicchayakatha

2. Ven. Prof. Therainda (Sāsanatakkasīla-Dhammapāragū: PhD Ra55hapariyatti
S1sanatakkas2l1ya9Yangon-nagare, Marammara55he):Paliyagato Abhisapa- vicayo

3. Phra Pommolee (Somsak Ubasamo Pali 9,M.A, PhD):
Buddhaghosovijjalaye Sikhavitthanakatha

4. Ven. Sao. Devinda (B.A. Hons, Pali and Buddhist Studies, Sri Lanka): Luang
Poh Tee Vicittadhammo Kammatthananaya

5. Ven. Ashin. Nandasenālankāra (!yasm1 Nandasen1la}k1ro (Kathiko, Vinaya
pi5aka mah15h1ne Ra55hapariyatti S1sanatakkas2l1ya9Yangon-nagare,
Marammara55he): Ko PaneTTha hetu Ko paccayo?

6. Ven. Medagampitiye Vijitadhamma (Kathiacariyo, BuddhassŒvaka Bhikkhu
MahŒvijjŒlayo, Sri Lanka): Pali khuddhaka Byakarana Gantha Sudhiramu khamandanam

7. Ven. V. Gunaratana (KalyABinikhilavijjAlaye kathikAcariyena vijitapura
gunaratanAbhidhAnena bhikkhunA racitamidan): Sirilavkaya Syamadesam pesitani dutalekhanani

8. Mr. Aruna Gamage (Lecturer, University of Keraniya, Sri Lanka):
SAraTThappakasaniyA VimaMsitabbaTThAnAni

9. Mayadhammadasena Bhikkhunaracita: Ganthadurakatha

10. Vet Bannakornkun: Pathama-Dutiyapariyattidhamma sotunam
magadhabhasayadvayikapasattakanitakaranassa Bhandamanapavaddanam18:00 Dinner breakPanel Discussion (in English)

Panel: Buddhism and Contemporary Issues
Date: Saturday 9th January 2553/ 2010
Time: 19:00 –21:00
Room No: Theater Hall A, Floor 2, Zone A

Moderator: Most Ven. Tich Quang Ba (Deputy Chair), Vietnam Buddhist Congregation of Australia-New Zealand1. Ven. Dr. Kanumuldeniye Chandasoma Thero (Head of Dept; of Practical
Buddhist Studies, Buddhasravaka Bhiksu University, Anuradhapura, Sri
Lanka): Sunday Dhamma Schools in Sri Lanka: An Organization to Uplift
Moral Development and Cultural Heritage

2. Ven. Somphong Santacitto PhD Candidate & Lecturer, MCU): The
Role Sangha Youth in Modern Society

3. Miss. Pattrarat Suwanwatthana (M.A. London University): The Analysis of
Tensions in Western Monasteries Linked to the Thai forest Tradition in the Lineage of Ajahn Chah: the Separation between the ‘Original’ Buddhism and ‘Thai’ Monastic Traditions

4. Ven. S. M. Sujano (M.A. MCU): Buddhism in the West; A Glance at
Theravada Buddhism in Britain

5. Mr Hong Boon Huat (Visiting Lecturer, Prince Sanghla University): Today's
Buddhist Role


The endPanel Discussion (in English)

Panel: Buddhism and Contemporary Issues
Date: Saturday 10th January 2553/ 2010
Time: 8:00 –11:00
Room No: Theater Hall A, Floor 2, Zone A

Moderator:

1. Dr. Samiddhipol Netnimit (Graduate School MCU): The Characteristic of
Sangha in the Ariya-vinaya; the Life Styles and Roles of Monks Reflects the Study of Early Buddhist Monasticism

1.Mr. Banyavuts Vhangcum (MCU, Ubonratchathani Campus ): An
Application of Buddhathamma for Making the Strength of the Families and Communities according to the Policy for the Prevention of the Narcotics Problems in Ubonratchathani Province MCU Ubonratchathani Campus

3. Phrabaideeka Suphot Tapaseelo (MCU, Ubonratchathani Campus): The
Role of Ubasika Bongkot Sittipol on Buddhism Promotion

4. Mr. Phun Phatmai (MCU, Phayao Campus): The Role of Buddhist
Sanggha Net work in Helping Aids Patients in Payao Province

5. Mr. Thongdang Putthaket (MCU, Ubonratchathani Campus): Dharma
Principle and Believes that Appeared on the Buddhist Temple’s Architectures in Ubonratchathani Province

6. Phramah Kuounchai Gittipato (Faculty of Humanity MCU): A Survey Study
of the Living Style of the Secondary School Pupils as Channels of Growth; Gateway to Progress

7. Dr. Pramool Saraphan (Buddhist Research Institute, MCU): A Study of
Guidelines for Developing the Sangha’s Education

8. Assist. Prof. Thongporn Somsamai (Suan Dusit Rajabhat University):
Sustainable Development of Life through Ditthadhammikatthaprayote 4


11:30-12:30 Luncheon break

Panel Discussion (in English)

Panel: Buddhism and Contemporary Issues
Date: Saturday 10th January 2553/ 2010
Time: 12:50 –16:30
Room No: Theater Hall A, Floor 2, Zone A

Moderator:1. Assist. Prof. Phrakru Siriratananuvat(MCU, Buddhachinarat Sangha College):
A study of Subject - Matter and Teaching Method of Introduction to Logic as General Subject for Student

2. Assist. Prof. Chaweewan Suwannapha(MCU, Phrae Campus): The People
and Official Sangha’s Participation in Promotion of Learning of the Monks Students in Phrae Province

3. Miss. Onanong Woowong (MCU, Phrae Campus): The Drug’s Presentation
and Solutions of Students Secondary School in Phrae

4. Mr. Somjit Konwong (MCU, Phrae Campus): Efficiency of Buddhist
Teaching to Learn Group in Altitude Matthayomsuksa 3 School in the Educational Area of Phrae Province

5. Assist. Prof. Poontrap Ketverapong (MCU, Phrae Campus): Attitude of the
Family and the Receipt of the Family’s Support for the Students at
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus

6. Pathipha Khakhuntod (MCU, Nokorn Ratchasima Campus): The Problems
and Needs to Utilize Educational Technology of Instructors in Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nokorn Ratchasima Campus

7. Assist. Prof. Bancha Champarak (MCU, Ubonratchathani Campus): The
Efficiency Evaluation of Teaching Dammar Practice According to the Evaluation of the Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ubonratchathani Campus

8. Mr. Chamnong Puphala (MCU, Nokorn Ratchasima Campus): English
Proficiency of the First-Year Students Enrolled in 2007 at
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


9. Phramaha Sirivatn Sirivattano, MCU, Ubonratchathani Campus:
Performance appraisal in Project Promotion Buddhism and Service to
Society of Mahachulalongkornrajavidyala University, Ubonratchathani Campus
Panel Discussion (in English)

Panel: Buddhism and Contemporary Issues
Date: Saturday 10th January 2553/ 2010
Time: 12:50 –16:30
Room No: Theater Hall A, Floor 2, Zone A

Moderator:


1. Assist. Prof. Bancha Champarak (MCU, Ubonratchathani Campus):
Factors Affecting Academic Achievement of Students of Mahachulalongkornrajavidyala University, Ubonratchathani Campus

2. Phramaha Chitnaretes Sripacho (MCU, Ubonratchathani Campus):
Students’ Attitudes towards Learning and Teaching Management of Political Science, Faculty of Social Science, Mahachulalongkorn- rajavidyala University, Ubonratchathani Campus

3. Assist. Prof. Phrakrusiriratananuvat (MCU, Buddhachinarat Sangha
College): The Roles of Teachers in Academic Service to the Society, Buddhachinarat Sangha College, Phitsanulok

4. Mr. Boonna Jimanung (MCU, Khon Kaen Campus): Competency in
Religious Internship of Graduates, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus

5. Mr. Ruangdej Kejornsat (MCU, Ubonratchathani Campus): Conduction of
Herbs and Application of Buddhism with Herbal Usages for Health Care of Buddhist Monks in Ubonratchathani Province

6. Mr. Suphimol Sornsakda (MCU, Ubonratchathani Campus): The Working
Conditions and Learning about Herbs of the Monks in Ubonratchathani
Province

7. Mr. Ruangdej Kejornsat (MCU, Ubonratchathani Campus): Applying the
Principles of Buddhadhumma to Use Herbs in Care of Health, the Case Study of Watpaprachanimit Koksamrong District, Ubonratchathani Province

8. Phrakrusilasarakun (MCU, Ubonratchathani Campus): Applying the
Principles of Buddhadhumma to Use Herbs in Care of Health, the Case Study of Nong Plapak Temple, Morng District, Ubonratchathani Province

9. Assist. Prof. Bancha Champarak (MCU, Ubonratchathani Campus):
Applying the Principle of Buddhist Doctrines to Use Herbs in
Maintaining Health in the Case Study of Thungkasem Temple, Nonphueng Sub-district, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province


18:00 Dinner break

Update (5.1.2010)

กำหนดการ

กำหนดการ
โครงการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒
(The 2nd International Buddhist Research Seminar)
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
********

วันศุกร์ ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ภาคภาษาอังกฤษ-ไทย)

๐๘:๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมพิธีเดินทางถึงห้องประชุม ลงทะเบียน

๐๙:๐๐ น.
พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก ประธานในพิธีเดินทางถึงห้องประชุม
- คณะกรรมการจัดงานถวายการรับรอง และเข้าสู่ห้องประชุม
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำบูชาพระรัตนตรัย
- ฉายวีดิทัศน์แนะนำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
- พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการจัดงาน ถวายรายงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยทางพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาของโลก”


๑๐:๒๐ น.
สารจากองค์กรเจ้าภาพร่วม
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒. เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๓. เลขาธิการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
๕. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

๑๐:๕๐ น.
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร กล่าวต้อนรับ

๑๑:๐๐ น.
ฉันภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวัน และพักตามอัธยาศัย

๑๒:๕๐ น.
พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

๑๓:๐๐ น.
การนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ และวิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(เสนอเรื่องละ ๑๐ นาที วิจารณ์และอภิปรายทั่วไป ๒๐ นาที รวมไม่เกิน ๓๐ นาที)

๑๔:๓๐ น.
พักการสัมมนาประจำวัน และพักตามอัธยาศัย

๑๘:๐๐
รับประทานอาหารตอนเย็น

๑๙:๐๐
การนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ และวิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(เสนอเรื่องละ ๑๐ นาที วิจารณ์และอภิปรายทั่วไป ๒๐ นาที รวมไม่เกิน ๓๐ นาที)

๒๑:๐๐
พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ พิธีกร พระมหากมล ธาวโร และ ดร. สุรพล

วันเสาร์ ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(การสัมมนาภาคภาษาบาลี)

๐๗:๓๐ น.
ฉันภัตตาหารเช้า

๐๘:๓๐ น.
พร้อมกัน ณ ห้องประชุม เอ
- กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดย พระพรหมวชีรญาณ, กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวารวัดยานนาวา
- ประธานคณะกรรมการจัดงานต้อนรับ
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำบูชาพระรัตนตรัย
- พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กจร กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ

๐๙.๑๐ น.
กล่าวปาฐกถาพิเศษโดย พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

๐๙.๓๐ น.
นำเสนอบทความวิจัย โดย ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านภาษาบาลี
วิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิและอภิปรายซักถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา
(เสนอเรื่องละ ๑๐ นาที วิจารณ์และอภิปรายทั่วไป ๒๐ นาที รวมไม่เกิน ๓๐ นาที)

๑๑:๐๐ น.
ฉันภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวัน และพักตามอัธยาศัย

๑๒:๕๐ น.
พร้อมกัน ณ ห้องประชุม
นำเสนอบทความวิจัย โดย ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านภาษาบาลี (ต่อ)

๑๖:๓๐ น.
พักการสัมมนาประจำวัน และพักตามอัธยาศัย

๐๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารตอนเย็น

๐๗.๐๐ น.
พร้อมกัน ณ ห้องประชุม
นำเสนอบทความวิจัย โดย ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านภาษาบาลี (ต่อ)

๒๐.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ภาคภาษาอังกฤษ-ไทย)

๐๗:๓๐ น.
ฉันภัตตาหารเช้า

๐๘:๓๐ น.
พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

๐๘:๔๐ น.
การเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ และวิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)
(เสนอเรื่องละ ๑๐ นาที วิจารณ์และอภิปรายทั่วไป ๒๐ นาที รวมไม่เกิน ๓๐ นาที)

๑๑:๐๐ น.
ฉันภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวัน และพักตามอัธยาศัย

๑๒:๕๐ น.
พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

๑๓:๐๐ น.
การเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ และวิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)
(เสนอเรื่องละ ๑๐ นาที วิจารณ์และอภิปรายทั่วไป ๒๐ นาที รวมไม่เกิน ๓๐ นาที)

๑๕.๐๐ น.
สัมมนาทั่วไปในหัวข้อต่างๆ

๑๖.๐๐ น.
พิธีปิดการประชุม การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒
สรุปผลและรายงาน โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมงานวิจัย
กล่าวปิด
ถ่ายภาพหมู่

๑๘:๐๐ น.
เดินทางกลับตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม

TENTATIVE PROGRAM

TENTATIVE PROGRAM
The 2nd International Buddhist Research Seminar
Organized by the Buddhist Research Institute, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya, Thailand
8th-10th January BE 2553/ CE 2010Friday 8th January 2553/2010
Opening Ceremony

8:30
Registration
All participants seated in the seminar hall Zone. A

9:00
Arrival of the Most Venerable Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, President of International Council of United Nations Day of Vesak, President of International Association of Buddhist Universities and Chairman of the Buddhist Research Institute Committee
- Welcoming by Chairman of Organizing Committee and members
- the Most Venerable Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn offers candles and incense in honour of the Triple Gem and leads the congregation in chanting ceremony to pay homage to the Triple Gem
- Video presentation on the significance and the history of the Buddhist Research Institute
- Report by Phrakhrupalad Suvathanavachirakhun (Sawai Chotiko), Director of the Buddhist Research Institute, Chairman of the Organizing Committee,
- Convocation for the Researchers
- Opening ceremony and special speech on “Buddhism and research in the modern world” by the Most Venerable Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn, President of the International Buddhist Reearch Seminar

10:20
Message from co-hosting organization:
1. Rector of Mahamakutrajavidyalaya Buddhist University, Bangkok
2. Secretary of National Research Committee
3. Secretary of World Fellowship of Buddhists (WFB)
4. Secretary of Office of Pali Studies of Thai Sangha
5. Director of Center for Buddhist Studies, Oxford University

10:50
Welcome address by Phrakhrupalad Suvathanavachirakhun (Sawai Chotiko), Director of the Buddhist Research Institute, Mahachulalongko rnrajavidyalaya University

11:00
Lunch/tea/coffee break

12:50
Gathering in the seminar hall zone A

13:00
Presentation of International Research Achievement and comments by Buddhist researchers (10 minutes for presentation, 20 minutes for general discussion, less than 30 minutes in total)

16:30
Break

18:00
Dinner for lay people

19:00
Gathering in the seminar hall zone A
Presentation of international research achievement and comments by Buddhist researchers (10 minutes for presentation, 20 minutes for general discussion, less than 30 minutes in total)

21:00
The end

MC By Assis. Prof. Dr. Suraphon Suyaphrom, Phramaha Kamol Thavaro


Saturday 9th January 2553/2010
Pali Session

7:30
Breakfast

8:30
Gathering in the seminar hall zone A

8:40
Arrival of the Most Venerable Phraphrommavachirayan, member of the Thai Sangha Council, Abort of Wat Yannava
- Welcoming by Chairman of the Organizing Committee and members
- the Most Venerable Phraphrommavachirayan offers candles and incense in honour of the Triple Gem and leads the congregation in chanting ceremony to pay homage to the Triple Gem
- Report by Phrakhrupalad Suvathanavachirakhun (Sawai Chotiko), Director of the Buddhist Research Institute and Chairman of Organizing Committee
- Opening ceremony and special speech by the Most Venerable Phraphrommavachirayan, President of the Seminar

9:10
Keynote Speech by the Most Venerable Dr. Phra Dhammakittiwong

9:30
Presentation of International research achievement and comments by Buddhist researchers and scholars (continuing for the panel discussion in Pali) (10 minutes for presentation, 20 minutes for general discussion, less than 30 minutes in total)

11:00
Lunch/tea/coffee break

12:50
Gathering in seminar hall

13:00
Presentation of International Research Achievement and comments
by Buddhist researchers (continuing for the panel discussion in Pali) (10 minutes for presentation, 20 minutes for general discussion, less than 30 minutes in total)

16:30
Break

18:00
Dinner for lay people

19:00
Gathering in the seminar hall zone A
Presentation of International Research Achievement and comments
by Buddhist researchers (continuing for the panel discussion in Pali), (10 minutes for presentation, 20 minutes for general discussion, less than 30 minutes in total)

21:00
The end

MC By Assis. Prof. Dr. Suraphon Suyaphrom, Phramaha Kamol Thavaro
Sunday 10th January 2553/2010
Closing Ceremony

7:30
Breakfast

8:30
Gathering in seminar hall zone A

8:40
Presentation of International Research Achievement and comments by the Buddhist researchers and scholars (continuing for the panel discussion in English) (10 minutes for presentation, 20 minutes for general discussion, less than 30 minutes in total)

11:00
Lunch/tea/coffee break

12:50
Gathering in the seminar hall zone A

13:00
Presentation of International Research Achievement and comments by the
Buddhist researchers and scholars (continuing for the panel discussion in
English), (10 minutes for presentation, 20 minutes for general discussion, less
than 30 minutes in total)

15:00
Generally discussion for the all panels

16:00
Closing of the 2nd International Buddhist Research Seminar

16:30
Vote for thanks to Phrakhrupalad Suvathanavachirakhun (Sawai Chotiko), Director of the Buddhist Research Institute and Chairman of Organizing Committee

18:00
Dinner for lay people

MC By Assis. Prof. Dr. Suraphon Suyaphrom, Phramaha Kamol Thavaro