วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2546

สถาบันพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

39
พระมหาศรีทนต์ สมจาโร และคณะ
Phramaha Srithornt Samajaro
and Team WorkSrithorn Samajaro法師與組員
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี, ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก
A Development of Computer Aid for Instruction of the Dhamma Studies from the First Year of the Dhamma Students to Third Year of the Dhamma Students
以電腦輔助初、中、高級佛法課程教學發展研究
B.E. 2546/C.E. 2003

40
ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ และคณะ
Dr. Somboon Tanya and Team Work博士與組員
วิทยาเขตราชสีมาNakhon Ratchasima Campus分院

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาTrends in the Development of Educational Practices at Nakhon Ratchasima Campus, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
摩訶朱拉隆功大學Nakhon Ratchasima分校之教育管理趨勢研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

41
ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ และคณะ
Asst. Prof. Pramual Tanya and Team Work
วิทยาเขตราชสีมาNakhon Ratchasima Campus

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ตามการรับรู้ของนิสิตและนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
A Conducting of the Plan for the Developing an Educational Management at the Mahachulalongkorn rajavidyalaya University, Nakhon Ratchsima Campus
B.E. 2546/C.E. 2003

42
นางศกุนตลา ทานอก และคณะ
Mrs. Sakuntala Tanook
and Team Work
วิทยาเขตราชสีมาNakhon Ratchasima CampusNakhon Ratchasima分院

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาTeaching - Learning Conditions and Problems of Mahachulalongkornrajavidyala University , Nakhon Ratchasima Campus
B.E. 2546/C.E. 2003

43
พระมหาคำภีร์ ภูริสีโล และคณะ
Phramaha Khampira Phurisiolo and Team Work
วิทยาเขตราชสีมาNakhon Ratchasima Campus

การติดตามผลบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
A Follow up Study of Bachelor of Arts (in Buddhism) Graduates at the Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nakhon Ratchasima Campus
B.E. 2546/ C.E. 2003

44
ผศ.ประมวล ตันยะ
Assist. Prof. Dr. Somboon Tanya
and Team Work
วิทยาเขตราชสีมาNakhon Ratchasima CampusNakhon Ratchasima分院

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาThe Image of the Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nakhon Ratchasima Campus as Perceived by its Priyattidhammasamanna School Students
B.E. 2546/ C.E. 2003

45
นายสมชาย ไมตรี และคณะ
Mr.Somchai Maitree
and Team WorkSomchai Maitree居士與組員
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

ศึกษาความเป็นไปได้ของการบวชภิกษุณีในประเทศไทย
A Study of the Feasibility of Bhikkhuni Ordination in Thailand
泰國女性出家成為比丘尼的可能性研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

46
ดร.สิน งามประโคน และคณะ
Dr.Sin Ngampracon
and Team WorkSin Ngampracon博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
A Study of Moral Virtues and Ethics for Students in Higher Education institutes
in Bangkok and Near-by Province.
曼谷及鄰近外府的高等教育機構的學生倫理道德觀之研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

47
ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง และคณะ
Dr.Konit Srithong
and Team WorkKonit Srithong博士
คณะสังคมศาสตร์Faculty of Social Science社會學系

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสตร์ : กรณีศึกษาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
The Results of Life Quality for the Development on Buddhist Way: A Case Study of Wat Amphawan, Singburi Province
以佛法促進生活品質之結論探討: Singburi府Amphawan寺為例
B.E. 2546/ C.E. 2003

48
ผศ.ดร.ภัทริรา ผลงาม และคณะ
Dr.Phatthrira Phonngam
and Team WorkPhatthrira Phonngam博士與組員
วิทยาลัยสงฆ์เลยLoei Sangha College 僧伽學院

ความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนิสิตต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนใจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Study of the Safisfaction fo an Administratiors, Advisers, Teaachers, and Students in leaning and Teaching processes in Northern Campus of MCU
摩訶朱拉隆功大學東北部分校的行政主管、顧問、教職員及學生對於教學的滿意度研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

49
นายแสงวาท วงศ์ใหญ่ และคณะ
Mr. Sangwart Wongyai
and Tema WorkSangwart Wongyai居士
วิทยาเขตพะเยาPhayao Campus分院

การศึกษาบทบาทและศักยภาพขององค์กรทางพุทธศาสนา กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองและการพัฒนาชุมชนในจังหวัดพะเยา
A Study of Role and Potential of Buddhist Organization to Promotion of Economic System to the Community in Phayao Province
佛教組織對於提昇Phayao府社區經濟系統所扮演的角色及潛能之研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

50
นายจักรแก้ว นามเมือง และคณะ
Mr. Chakkaew Nammuang
and Team WorkChakkawe Nammuang居士與組員
วิทยาเขตพะเยาPhayao Campus分院

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
The Development of Computer Assisted Instruction on the Courses of Buddhism for the Students of the Upper Secondary School Levels
以電腦輔助中學生佛教課程教學之發展研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

52
นายณรงค์ โวหารเสาวภาคย์ และคณะ
Mr. Narong Wohansouvapak and Team Work
วิทยาเขตพะเยาPhayao CampusPhayao分院

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
The Development of Computer Assisted with Instruction on the Courses of Buddhism for the Students of the Upper Secondary School Levels.
B.E. 2546/ C.E. 2003

53
นายรัตนะ ปัญญาภา และคณะ
Mr. Rattana Panyapa
and Team WorkRattana Panyapa居士
วิทยาเขตอุบลราชธานีUbon Ratchathani Campus分院

บทบาทพระสงฆ์ในการใช้ยาสมุนไพร บำบัดผู้ติดยาเสพย์ติด : จังหวัดอุบลราชธานี
The Role of the Sangha in Treating Drug Addiction with Herbal Remedies in Ubon Ratchathani
佛教僧伽在以藥草治療毒癮者方面的角色研究: 以Ubon Ratchathani府為例
B.E. 2546/C.E. 2003

54
นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ
Mr. Taweesak Tongthipya
and Team WorkTaweesak Tongthipya居士
วิทยาเขตสุรินทร์Surin Campus分院

การศึกษารูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสตร์
A Study of Forms of Social Organization in Buddhism
佛教的社會組織型態研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

55
พระครูโสภณพัฒนานุยุต และคณะ
Phrakhru Sophonpatthananuyut
and Team WorkSophonpatthananuyut法師與組員
วิทยาเขตแพร่Phrae Campus分院

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดแพร่ ต่อพฤติกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
A Secondary School Students' Satisfaction with the Buddhist Subject in Teaching Behaviors of the Buddhist Monk Students of Mahachulalongkornrajavdiyalaya University, Phrae Campus
中學生對摩訶朱拉隆功大學Phrae分校學僧的佛教課程教學滿意度研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

56
พระปลัด ดร.เสน่ห์ธมฺมวโร และคณะ
Phra Phrapalad Saneh Dharmmavaro
and Team WorkPhra Phrapalad Saneh Dharmmavaro法師
วิทยาเขตเชียงใหม่Chiang Mai Campus清邁分院

การปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาของพระสงฆ์ในชุมชนพื้นที่สูง
An Adjustment of the Development Ways by the Monks for High Plane(Hill Tribe) Communities佛教僧侶調整山地社會發展進路研究
B.E. 2546/ C.E. 2003

57
นายแสงวาท วงศ์ใหญ่ และคณะ
Mr. Sangwart Vongyai and Team Work
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute

การศึกษาบทบาทและศักยภาพขององค์กรทางพุทธศาสนา
กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองและการพัฒนาชุมชนในจังหวัดพะเยา
A Study and an Analysis of Local Knowledge in Lanna Scripture Orthography
B.E. 2546/ C.E. 2003

58
นายจักรแก้ว นามเมือง และคณะ
Mr. Chakkaew Nammuang and Team Work
วิทยาเขตพะเยาPhayao Campus

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาตอนปลาย
The Development of Computer Assisted Instruction on the Courses of Buddhism for the Students of the Secndary School Levels
B.E. 2546/ C.E. 2003

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น