วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

นายแสงสวา วงค์ใหญ่

ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย

นายแสงวาท วงค์ใหญ่

ประวัติการศึกษา
-ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม่
-การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอกการวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยนเรศวร
-Cert.in Ed. AUSTRALIA, -Cert.in Ed. NEWZEALAND

ตำแหน่งทางวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑

รหัสนักวิจัย ๐๐๐๒๕๔๘๖

ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์ และงานวิจัย

-ผู้ช่วยอาจารย์, ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
-อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
-เลขานุการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา (กรมวิชาการ)
-ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
-นักวิจัยของกรมวิชาการ, กรมสามัญศึกษา, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต ๑๐ เชียงใหม่
-หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา
-ประธานกรรมการวิจัยจังหวัดพะเยา, ประธานฝ่ายประเมินผลโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน
-อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลพะเยา, สถาบันราชภัฎเชียงราย
-อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
-ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยของนิสิตปริญญาโท
-งานวิจัยที่เป็นกรรมการร่วมกับหน่วยงานอื่น สถานศึกษา และส่วนราชการ ประมาณ ๒๐ เรื่อง

ผลงานดีเด่น

ได้รับโล่รางวัลเป็นผู้มีผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๖ จากสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ