วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตรวจรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

บัญชีโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553
โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ที่
รหัส
ชื่อโครงการวิจัย
หัวหน้า/ผู้ร่วมวิจัย
หมายเหตุ
1
0651030
บทบาทของพระสังฆาธิการในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเลย
พระครูใบฎีกาจำนง ฉนฺทธมฺโม, ดร.วิทยาลัยสงฆ์เลย

2
0651034
ประสิทธิผลการสอนวิชาเรียนรู้พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการสอนแบบบุคลาธิษฐานสำหรับนักเรียนช่วงชั้นปีที่ 4 จังหวัดเลย
พระมหาธราบุญ จิรชีโวมจร.วิทยาเขตหนองคาย

3
0651037
ทัศนคติของพระนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาธรรมะภาคปฏิบัติของวิทยาลัยสงฆ์เลย
พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโรวิทยาลัยสงฆ์เลย

4
0651042
เอกสารใบลานอักษรธรรมที่พระพุทธโฆษาจารย์แปลจากภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลี และนิทานพื้นบ้านอีสาน
นายโสรัจ นามอ่อนมจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี

5
0651053
การประยุกต์หลักธรรมร่วมกับการแก้ปัญหาผู้ป่วยสุรา
นายธีรยุทธ วิสุทธิมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

6
0651054
การใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองลุ่มแม่น้ำมูล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
พระครูปริยัติวิสุทธิคุณมจร.วิทยาเขตสุรินทร์

7
0651…
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดแพร่
พระเมธีธรรมาลังการมจร.วิทยาเขตแพร่

8
0651032
การศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา
พระมหาสุริยา วรเมธีคณะมนุษยศาสตร์

9
0651035
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
ผศ.ดร.ประชารัชต์ โพธิประชาวิทยาลัยสงฆ์เลย

10
0651041
ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระลักพระลามของอีสาน
รศ.อุดม บัวศรีมจร.วิทยาเขตขอนแก่น

11
0651043
วิเคราะห์การบูรณาการพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย: กรณีศึกษาศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
ผศ.มงคล หวังสุขใจมหาวิทยาลัยศรีปทุม

12
0651046
พฤติกรรมการฟังรายการวิทยุพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ของพระสงฆ์และประชาชน
ดร.ลำยอง สำเร็จดีวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

13
0651057
การศึกษาการปฏิบัติตนของนักเรียนตามหลักมงคลสูตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าคุณธรรม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ดร.เบญจพร แก้วมีศรีห้องเรียนสุราษฎร์ธานี

14
0651069
การศึกษาจริตการเรียนรู้ตามแนวทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
นางรุ่งอรุณ หอมประภัทรมจร.วิทยาเขตพะเยา

15
0652017
บทบาทของวัดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตอีสานตอนล่าง
ดร.สมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุลห้องเรียนบุรีรัมย์

16
0652023
การศึกษารูปแบบและกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาวรชัย ติสฺสเทโวคณะพุทธศาสตร์

17
0652035
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
ผศ.คำผล กองแก้ววิทยาเขตอุบลราชธานี

18
0652037
การศึกษาเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมด้านความสันโดษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ คณะครุศาสตร์

19
0652046
การวิเคราะห์ไตรภูมิพระร่วงตามหลักจริยธรรม
นายกฤต ศรียะอาจคณะพุทธศาสตร์

20
0652067
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญคณะสังคมศาสตร์

21
0651038
The Sotabbamalini: a critical edition and translation
Mr.Peter Dennis Masefield,บัณฑิตวิทยาลัย

22
0652079
An Analysis of Selections from the Suttanta-Pitaka
Mr.Dion Peoplesกองวิชาการ

23
0652026

พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย สิรินฺธโร)วข.เชียงใหม่

24
0652041
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การสอนสังคมศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาช วิทยาเขตสุรินทร์
นายเมฆไท ละม้ายวรรณ์ วิทยาเขตสุรินทร์

25
0652049
การศึกษาวิเคราะห์วิบากกรรมของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์ พระสุตตันตปิฎก
พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโตวข.บาฬีพุทธโฆษ

26
0652050
การศึกษาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบรรลุธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
พระมหาสะอาด ธีรเมธีวิทยาเขตแพร่

27
0652054
พฤติกรรมการทำบุญของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ๑ จังหวัดขอนแก่น
นางฤดี แสงเดือนฉายมจร.วข.ขอนแก่น

28
0652056
การศึกษาวัตรปฏิบัติในพระวินัยปิฎก
นายสุเทพ สารบรรณวิทยาเขตพะเยา

29
0652057
การศึกษาวิเคราะห์มัชฌิมาปฏิปทาที่ปรากฏในสัจจสังยุต
พระมหาเดชา เตชสมิทฺธิโกวข.บาฬีพุทธโฆษ

30
0652065
ผลกระทบของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มีต่อวัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พระมหากมล ถาวโร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

31
0653075
ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดชคณะสังคมศาสตร์

32
0652076
ศึกษาภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
นายสุธีกิติ์ ฝอดสูงเนินห้องเรียนร้อยเอ็ด

33
0652078
บทบาทของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโมวิทยาเขตอุบลราชธานี

34
'0649082
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดนครราชสีมา
พระมหาไพโรจน์ กนโกวข.นครราชสีมา มจร.อาศรม

35
'0650102
การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มไทเขิน
ผศ.จินตนา มัธยมบุรุษวิทยาเขตเชียงใหม่

36
0651012
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริวิทยาเขตเชียงใหม่

37
'0651025
การพัฒนารูปแบบการวัดอธิปไตย ๓ ของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายสุขอุษา นุ่นทองห้องเรียนวัดพัฒนาราม

38
'0651037
การประเมินผลโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
นางสาวสกุณา คงจันทร์วิทยาเขตเชียงใหม่

39
'0652020
การพัฒนาสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ธุรการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นางศิริกร ไชยสิทธิ์ วิทยาเขตเชียงใหม่

40
0652021
การวิเคราะห์กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดด้วยหลักพุทธธรรม ต.แม่โป่ง
นางรุ่งทิพย์ กล้าหาญวิทยาเขตเชียงใหม่

41
0652027
การศึกษาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนรายวิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ผศ.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์วิทยาเขตสุรินทร์

42
0652033
การแก้ไขฟื้นฟูเยาวชนผู้กระทำผิดในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ ตามแนวสติปัฏฐาน 4
นายภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม วิทยาเขตเชียงใหม่

43
0652038
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมค้นหา ของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
นางทิพย์สุดา ศิลปะ วิทยาเขตเชียงใหม่

44
'0652039
ศึกษาการใช้ ห้องสมุดของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นางสาววิมลฤดี เกศะรักษ์ วิทยาเขตเชียงใหม่

45
'0652068
ศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมใน ๔ จังหวัด เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑
นายศุภกิตต์ เงินกองวิทยาเขตนครราชสีมา

46
0653008
การเปรียบเทียบจริยศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับในแนวคิดของเพลโต
พระครูปริยัติธรรมวงศ์มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

47
0653020
ปัญหาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระภิกษุสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙
นายบุญส่ง นาแสวง วิทยาเขตขอนแก่น

48
0653023
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนนักธรรมของพระภิกษุ-สามเณร ในจังหวัดขอนแก่น
พระมหาธนพล กตสาโร วิทยาเขตขอนแก่น

49
0653028
ความาคิดเห็นของพระภิกษุ-สามเณรที่มีต่อปัญหาการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของพระภิกษุสามเณร ศึกษาเฉพาะกรณีคณะสงฆ์ภาค 9
นายนิเทศ สนั่นนารี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

50
0653037
การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตด้วยกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
นางสาวลักคณา อาดมนตรีมจร. วิทยาเขตขอนแก่น

51
0653049
การศึกษาภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
นายอนุสรณ์ นางทะราชมจร.วิทยาเขตขอนแก่น

52
0653066
การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
นางสุพัตรา นาทันมจร. วิทยาเขตขอนแก่น

53
0653016
ค่านิยมในการทำบุญทอดกฐินของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
นายผลเผ่า เพ็งวิภาศมจร.วิทยาเขตขอนแก่น

54
0653057
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านฐานข้อมูลของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
นางรพีพร มณีวรรณมจร.วิทยาเขตขอนแก่น

55
653071
การติดตามพุทธศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กรณีศึกษา พระนิสิต สปป.ลาว
นายอินตอง ชัยประโคมวิทยาเขตขอนแก่น

56
0653078
ความพึงพอใจของพระสังฆาธิการที่มีต่อพระบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
นายสนั่น ประเสริฐมจร.ห้องเรียนร้อยเอ็ด

57
0653021
เจตคติของเยาวชนที่มีต่อความเชื่อมั่นในพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐
พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์,ดร.วิทยาเขตอุบลราชธานี

58
0653022
การศึกษาประเพณีเข้าพรรษาในสังคมไทยภาคอีสาน
นายทองดี ลำต้นวิทยาเขตอุบลราชธานี

59
0653024
ศึกษาหลักศรัทธาที่มีต่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในจังหวัดอุบลราชธานี
นายยัง กุนอกมจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี

60
0653014
การศึกษาคำอธิฐานต่อพระพุทธชินราชของพุทธศาสนิกชนไทย
พระมหารัชพล วรปชฺโชโตวส.พุทธชินราช พิษณุโลก

61
0653038
อธิพลของพระพุทะศาสนาที่มีต่อภาษาถิ่นไทยล้านนา
ดร.อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงามวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก

62
0653082
ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
นายชานนท์ วงศ์นวลวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

63
0653047
ความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อการชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ์
นายปรีชา บุญทวีวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

64
0653070
ศึกษาสภาพปัญหาในการทำวัตรสวดมนต์ของชุมชนวัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ดร.ฤทธิชัย แกมนาคมจร. ห้องเรียนวัดพระแก้ว เชียงราย

65
0653046
การศึกษาหลักธรรมและความเชื่อในพิธีกรรมแซนโดนตาของชาวบ้านกรด จังหวัดบุรีรัมย์
นายพิชิตชัย สีหานามห้องเรียนวัดพุทธบาทวัดเขากระโดง บุรีรัมย์

66
0653026
การศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา มจร.วิทยาเขตแพร่

67
0653064
พฤติกรรมการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์มจร. วิทยาเขตแพร่

68
0653074
การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุในจังหวัดแพร่
พระมหาสิมรัตน์ สิริธมฺโมมจร.วิทยาเขตแพร่

69
653088
ศึกษาสภาพและปัญหาในการทำวัตร-สวดมนต์ของชุมชนวัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
นายเสริมศิลป์ สุภเมธีสกุลวิทยาเขตแพร่

70
0653089
การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
พระเมธีธรรมาลังการวิทยาเขตแพร่

71
0653043
การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับธรรมราชาในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พระครูโสภณปริยัติสุธี มจร.วิทยาเขตพะเยา

72
0653068
ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
พระราชปริยัติ,ผศ.ดร. มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

73
0653010
การศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ ห้องเรียนวัดโสธรฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

74
'0653030
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนบาลีของพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
พระมหาจตุพล จนฺทโชโตมจร.ห้องเรียนวัดโสธรฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

75
0653044
คุณภาพพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายภูริทัต ศรีอร่ามมจร.ห้องเรียนวัดโสธรฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

76
0653013
คุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ที่มีต่อการดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโรคณะมนุษยศาสตร์

77
0653025
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษากับการสื่อสารที่จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning /PBL)
ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง คณะมนุษยศาสตร์

78
0653051
ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.ภัทรพล ใจเย็นคณะมนุษยศาสตร์

79
0653054
ปัจจจัยครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของเด็กในครอบครัวชาวพุทธ
ผศ.สุชน ประวัติดีคณะมนุษยศาสตร์

80
0653027
การศึกษาวิเคราะห์รัฐศาสตร์เชิงพุทธในมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในประเทศไทย
ดร.พิเชฐ ทั่งโต คณะสังคมศาสตร์

81
0653029
การศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย
นายพลวัฒน์ ชุมสุข คณะสังคมศาสตร์

82
0653040
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนิสิตชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
ดร.มงคล คำมูลคณะสังคมศาสตร์

83
653055
ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามความคาดหวังของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์คณะสังคมศาสตร์

84
0653059
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสถาบันสงฆ์ในสังคมไทย
ผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทองคณะสังคมศาสตร์

85
0653076
รูปแบบการระดมทุนของวัดในพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
พระศักดิ์ดา วิสุทฺธิญาโณคณะสังคมศาสตร์

86
0653075
การวิเคราะห์การจัดการการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นายเดช ชูจันอัดคณะสังคมศาสตร์

87
653084
ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลุ่มฝั่งแม่น้ำโขง
พระครูวินัยธรสุรัฐ สิริปุญฺโญคณะสังคมศาสตร์

88
0653031
การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นายเกษม แสงนนท์ คณะครุศาสตร์

89
0653041
การศึกษาวิถีชีวิตการดำรงสมณเพศของสามเณรในวัดเขตกรุงเทพมหานคร
นายสุรวัฒน์ ทองเกลี้ยง คณะครุศาสตร์

90
'0653042
การสร้างและพัฒนารูปแบบการลดพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่นตามแนวทางพระพุทธศาสนา
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญคณะครุศาสตร์

91
0653060
การประเมินประสิทธิผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระกิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโนคณะครุศาสตร์ มจร.

92
0653067
ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการเรียนการสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร. แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมบัณฑิตวิทยาลัย มจร.

93
0653077
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระปรีดา ปิติธมฺโมกองกิจการนิสิต มจร.

94
653079
การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเพณีผูกเสี่ยว
พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโยส่วนธรรมนิเทศ

95
0653080
บาลีศึกษาในอรรถกถาธรรมบท
ผศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตรบัณฑิตวิทยาลัย มจร.

96
0653081
การประยุกต์พรหมวิหารธรรมในการพัฒนาบุคลากรด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายธนาคม บรรเทากุลอาสาหลักสูตรนานาชาติ

97
0653087
ความคาดหวังของนิสิตชาวต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นายสาคร ธระที กองวิเทศสัมพันธ์ มจร.

98
653091
การศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎก
พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโลรอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการวิจัย
รายงานความก้าวหน้า


การทำรายงานความก้าวหน้าเป็นการทำรายละเอียด(TOR)ของโครงการวิจัย

เพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการต่อไป

ระยะเวลาและรูปแบบการรายงานขึ้นอยู่กับหน่วยงานเจ้าของเรื่องกำหนด

ปกติจะให้รายงาน 3 เดือนหรือ 6 เดือนหลังได้รับอนุมัติโครงการ

และรายงานครั้งสุดท้ายก่อนจบโครงการ 2 เดือนหรือ 3 เดือน


ส่วนรูปแบบรายงานจะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้

สำหรับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนทุนการทำวิจัย

เพื่อให้การทำวิจัยประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้าครั้งแรกหลังได้รับอนุมัติเงินทุนสนับสนุน

ให้มีส่วนประกอบดังนี้


1. รายงานความก้าวหน้า

2. ครั้งที่ ประจำเดือน ปี

3. เรื่อง

4. ผู้วิจัย

5. บทที่ 1 บทนำ

6. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

8. ภาคผนวก


แต่เนื่องจาก การทำวิจัยมีระเบียบวิธีการทำแต่ละเรื่องแตกต่างกัน

ฉะนั้น เพื่อสะดวกจึงได้กำหนดรายละเอียด

ของแต่ละระเบียบวิธีการวิจัยแยกเป็น 4 รูปแบบดังนี้


1. การวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงสำรวจ

2. การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา

3. การวิจัยเชิงเอกสาร

4. การวิจัยเชิงคุณภาพ


ข้อมูล..โดย..
ศ.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์