วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

รับสมัครผู้เข้าอบรมตรวจรายรายงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ด้วยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
จะจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจงานวิจัยพระพุทธศาสตร์”
ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
โดยผู้สมัครจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ :-
๑. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๒. อาจารย์พิเศษ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะใดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย
๓. วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโทและมีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป หรือ
- ปริญญาโทและจบเปรียญธรรม ๖ ประโยคขึ้นไป หรือ
- ปริญญาเอก (หลักสูตรวิทยานิพนธ์)
๔. เป็นผู้บริหาร
- รองอธิการบดี
- คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือเทียบเท่า

ติดต่อ :
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ
ห้อง ๒๐๗ โทร. ๐๒-๒๒๖-๓๓๙๘ ภายใน ๑๑๒๑

รับสมัครนิสิตปฏิบัติศาสนกิจด้วยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
มีความประสงค์ที่จะรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
ประจำโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
จำนวน ๒ รูป
มีคุณสมบัติ ดังนี้ :-
๑. เป็นพระภิกษุ
๒. เปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป
๓. มีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
- การเข้าค่ายคุณธรรม
- การสอนในสถาบันการศึกษา เป็นต้น

ติดต่อ :
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ
ห้อง ๒๐๗ โทร. ๐๒-๒๒๖-๓๓๙๘ ภายใน ๑๑๒๑

รับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย
ด้วยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
มีความประสงค์ที่จะรับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย
ประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จำนวน ๕ ตำแหน่ง
มีคุณสมบัติ ดังนี้ :-
๑. เป็นพระภิกษุ
๒. วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท (หลักสูตรทำวิทยานิพนธ์) ขึ้นไป หรือ
- ปริญญาโทและเปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป

ติดต่อ :
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ
ห้อง ๒๐๗ โทร. ๐๒-๒๒๖-๓๓๙๘ ภายใน ๑๑๒๑