วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พระวิสุทธิภัทรธาดา


ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ชื่อ ภาษาไทย พระวิสุทธิภัทรธาดา
(ประสิทธิ์ พฺรหมฺรํสี)
ภาษาอังกฤษ PRAVISUTTHIBHATRATADA

2. รหัสประจำตัวนักวิจัยแห่งชาติ
3. ตำแหน่งปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
4. หน่วยงานที่ติดต่อได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200

5. ประวัติการศึกษา
เปรียญธรรม 5 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
M.A. (Philosophy) University of India
Ph.D. (Philosophy) University of India

6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญ
พระพุทธศาสนาและปรัชญา

7. ประสบการณ์
- อาจารย์ผู้ควบคุม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
- อาจารย์สอนระดับปริญญาตรี
- อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์
- อาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
- เลขานุการเจ้าคณะภาค 2
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- ตำราวิชาการอื่น ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น