วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2543

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาัลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

8
นายครรชิต จามรมาน และคณะ
Mr. Kunchit Chamaraman
and Team Work居士與組員
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

ศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
A Study of Systems, Analysis and Designing of the Information Technology Systems of the Mahachulalongkornrajavidyalay University
大學發展所需之資訊整合系統分析與設計研究
B.E. 2543/ C.E. 2000

9
นายแสงวาท วงศ์ใหญ่ และคณะ
Mr. Sangvat Vongyai
and Team WorkSangvat Vongyai居士與組員
วิทยาเขตพะเยาPhayao CampusPhayao分院
การศึกษาการจัดการและดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
A Study of Management and Development of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phayao Campus
摩訶朱拉隆功大學Phayao分校之管理發展研究
B.E. 2543/ C.E. 2000

10
นายประกอบ มีโคตรกอง และคณะ
Mr. Prakorb Meekotkong
and Tema WorkPrakorb Meekotkong居士與組員
วิทยาเขตขอนแก่นKhon Kaen CampusKhon Kaen分院

บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแผร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น
The Role of the Buddhist Monk in the Preservation,
Promotion and Propagation of Folk Art and Culture in Khon Kaen Province
佛教僧侶在保存、提倡及推廣Khonkaen府本土文化藝術之角色研究
B.E. 2543/ C.E. 2000

11
พระเสน่ห์ ธมฺมวโร และคณะ
Phra Saneh Dhammavaro
and Team WorkSaneh Dhammavaro法師與組員
วิทยาเขตเชียงใหม่ (งบสถาบัน)Chiang Mai Campus清邁分院

การสำรวจความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
A Survey of Opinions of Personnel Administration at Chiangmai Campus, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
探討摩訶朱拉隆功大學Chiangmai分校人事管理概念
B.E. 2543/ C.E. 2000

12
พระครูธรรมธรธีรพงษ์ สิรินฺทโร และคณะ
Phrakhru Dhammadhorn Thiraphong Sirindaro
and Team WorkPhrakhru Dhammadhorn Thiraphong Sirindaro法師與組員
วิทยาเขตเชียงใหม่Chiang Mai Campus清邁分院

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนิสิต : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
Factors Predicting the Success of Students at the Chiang Mai Campus of Mahachulalongkornrajavidyalaya
摩訶朱拉隆功大學Chiangmai分校學員之學業成就要素研究
B.E. 2543/ C.E. 2000

13
ผศ. ดร. สมบูรณ์ ตันยะ และคณะ
Assist. Prof. Dr. Somboon Tanya
and Team Work博士助理教授
วิทยาเขตนครราชสีมาNakhon Ratchasima Campus分院

บทบาทเจ้าอาวาสในการเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครราชสีมา
A Study fo the Abbot's Role in Strengthening to the Community in Nakhornratchasima
寺院住持在鞏固社會方面的角色研究:以Nakhon Ratchasima府為例
B.E. 2543/ C.E. 2000

14
นายวิมล ปิงเมืองเหล็ก และคณะ
Mr.Vimol Pingmuangleg and Team Work居士與組員
วิทยาเขตพะเยาPhayao Campus分院

การศึกษาวิเคราะห์เอกสารโบราณเมืองพะเยา
: ศึกษาเฉพาะกรณีเอกสารบันทึกโบราณเกี่ยวกับพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา
A Study of Phrkru Srirajavajirapanna's Ancient Scriptures in PhyaoPhayao
古都文獻研究: 以古Phrakru Srivirajavajirapanna經典為主的探討
B.E. 2543/ C.E. 2000

15
นายสนิท อินทรโกศล และคณะ
Mr.Snit Intarakosol
and Team WorkSnit Intarakosol居士與組員
วิทยาเขตแพร่Phrae Campus分院

การศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดแพร่
A Study of the Attitudes of Students towards Leaning and Teaching Management in Pali-Dhamma Schools in Phrae ProvincePhrae
府巴利佛學院學員學習態度之研究
B.E. 2543/ C.E. 2000

16
นายสาธร แก่นมณี และคณะ
Mr.Sathorn Ganmanee
and Team Work Sathorn Ganmanee居士與組員
วิทยาเขตแพร่Phrae Campus分院

การประเมินผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดแพร่
An Evaluation of Dhamma Teaching in Secondary Schools in Phrae Province
評Phrae府的中學佛法教育
B.E. 2543/ C.E. 2000

17
นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ
Mr.Thaweesak Thongtipya
and Team WorkThaweesak Thongtipya 居士
วิทยาเขตสุรินทร์Surin Campus分院

ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม
: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพระสงฆ์ร่วมพัฒนาชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
A Study of the Role of the Sangha in Social Development
: A Case Study of the Sangha’s Project for Participation in the Development of the Thai-Cambodian Border Area in Surin and Buriram
佛教僧團在社會發展中的角色研究:以泰國-柬埔寨邊境Surin和Buriram府的僧團參與發展計劃為主
B.E. 2543/ C.E. 2000

18
พระครูมงคลเขมคุณ และคณะ
Phrakhru Mongkolkhemakhun
and Team WorkMongkolkhemakhun法師與組員
วิทยาเขตหนองคายNongkhai Campus分院

การประเมินผลโครงการการอบรมศีลธรรมและพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2543
An Evaluation of the Summer Youth Moral Training and Development Programme, 2543 BE
評佛曆2543年暑期青少年學佛營的訓練與發展計劃
B.E. 2543/ C.E. 2000

19
นายมนูญ พันนา และคณะ
Mr.Manoon Panna
and Team WorkManoon Panna居士
วิทยาเขตอุบลราชธานีUbon Ratchathani Campus分院

การศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการ ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดอุบลราชธานี
A Study of the Roles of Administrative Buddhist Monks for the Development to the Community: A Case Study of Administrative Buddhist monks in Ubon Ratchathani Province
僧官在社區發展中的角色研究: 以Ubon Ratchathani府為例
B.E. 2543/C.E. 2000

20
นายเรืองเดช ขจรศาสตร์ และคณะ
Mr.Ruangdet Khechornsart
and Tema Work Ruangdet Khechornsart居士與組員
วิทยาเขตอุบลราชธานีUbon Ratchathani Campus分院

บทบาทของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในการพัฒนาเยาวชน: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี
The Role of the Buddhist Sunday School for the Youth Development in Ubon Ratchanthani Province
星期日佛學院在青少年發展中的角色研究: 以Ubon Ratchathani府為例
B.E. 2543/ C.E. 2000

21
รศ.บำรุง สุขพรรณ์ และคณะ
Assist.Prof.Bamroong Sukphan
and Team WorkBamroong助理教授
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์
ในการเผยแผ่ศีลธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย
A Study of Public Opinion on the Role of the Sangha
in Disseminating Moral Teachings through Radio Broadcasts in Thailand
針對泰國佛教僧侶以電台佈教的公眾輿論研究
B.E. 2543/ C.E. 2000

22
ดร.สิน งามประโคน และคณะ
Dr.Sin Ngampracon
and Tema Work Ngampracon博士與組員
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ.2525
A Follow up Study of Bachelor of Arts ( in Buddhism) Graduates of the Mahachulalongkornrajavidyalaya University in B.E.2525
佛曆2525年摩訶朱拉隆功大學佛教系畢業生去向研究
B.E. 2543/ C.E. 2000

23
พระมหาประยุทธ ภูริทตฺโต และคณะ
Phramaha Prayuddha Phurithatto ( Wongyot) and Team Work
วิทยาเขตแพร่Phrae Campus

บทบาทพระสงฆ์ในการให้การศึกษาแก่ชุมชนในจังหวัดแพร่
A Study of an Attitude of Students towards Learning and Teaching Maagement in Pali-Dhamma Schols of Phrae Province
B.E. 2543/C.E. 2000

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น