วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2544

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

23
นายประกอบ มีโคตรกอง และคณะ
Mr.Prakob Meeckotkong
and Team WorkPrakob Meeckotkong居士與組員
วิทยาเขตขอนแก่นKhon Kaen Campus分院

สภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดข่อนแก่น
An Educational Management of the Sangha in Khon Kaen Province
府僧伽教育研究
B.E. 2544/ C.E. 2001

24
นายชาญชัย ฮวดศรี และคณะ
Mr.Chanchat Huadsri
and Team Work Chanchat Huadsri居士與組員
วิทยาเขตขอนแก่นKhon Kaen Campus 分院

การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
The Teaching of the Dhamma to Ordinary School Students
at the Sangha University in Khon Kaen
府僧伽大學之初中生佛法教育研究
B.E. 2544/ C.E. 2001

25
พระปลัด ดร.เสน่ห์ ธมฺมวโร และคณะ
Phra Dr. Saneh Dhammavaro
and Team WorkSaneh Dhammavaro博士法師
วิทยาเขตเชียงใหม่Chiang Mai Campus清邁分院

การใช้ทักษะชีวิตในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสำหรับวัยรุ่น
Using to Correct the Eating Patterns of the Young改善青少年飲食形態之研究
B.E. 2544/ C.E. 2001

26
พระมหาประยุทธ ภูริทตโต และคณะ
Phramaha Prayuddha Bhuridatto
and Team Work法師與組員
วิทยาเขตแพร่Phrae Campus 分院

การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการให้การศึกษาแก่ชุมชนในจังหวัดแพร่
A Study of the Buddhist Monk's Roles and the Buddhist Monks Play Important Role for the Education to the Community in Phrae
佛教僧伽在Phrae府社會教育中的角色研究
B.E. 2544/ C.E. 2001

27
อาจารย์ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ
Mr.Thaweesak Thongtipya
and Team Work
วิทยาเขตสุรินทร์Surin Campus分院

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระบบเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มสตรีออมทรัพย์ จังหวัดสุรินทร์
Factors Contributing to Positive Results in Community-level Economies: A Case Study of Women's Savings Cooperatives in Surin
促進社會經濟成長的要素研究:以Surin府婦女儲蓄合作社為例
B.E. 2544/ C.E. 2001

28
พระครูมงคลเขมคุณ และคณะ
Phrakru Mongkolkhemakun
and Team WorkMongkolkhemakun與組員
วิทยาเขตหนองคายNongkhai Campus 分院

บทบาทของพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
The Role of the Sangha as a Participant in Enhancing the Vigour to the Communities
佛教僧伽參與增強社會發展的角色研究
B.E. 2544/C.E. 2001

29
นายเรืองเดช เขจรศาสตร์ และคณะ
Mr.Ruangdet Khechornsart
and Team WorkRuangdet Khecornsart 居士
วิทยาเขตอุบลราชธานีUbon Ratchathani Campus分院

กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของพระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี
The Process of Learning and Transmission of the Buddhist Monk's Local Wisdom
in Ubonratchathani
府僧團學習及傳佈當地民間智識的過程研究
B.E. 2544/ C.E. 2001

30
รศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ
Assoc. Prof. Dr. Chamnong Adivadhanasit
and Tema Work博士助理教授
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

สื่อมวลชนกับวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
The Mass Media and Critical Faith in Buddhism
大眾傳媒與佛教信仰危機之研究
B.E. 2544/ C.E. 2001

31
นายวงศร อินทรเทพ และคณะ
Mr.Vongsorn Intratep
and Team WorkVongsorn Intratep居士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
กับกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี
A Pattern of Co-Operative Credit Union and Sacha Sasomsap Saving of Wat Phailom,
Trad and Chanthabri ProvinceTrat
府Meuang縣Phailom寺的資金信託會, 與Trat府及Chanthaburi府的儲蓄合作社之比較研究
B.E. 2544/ C.E. 2001

32
ดร.ประมูล สารพันธ์ และคณะ
Dr.Pramul Saraphan
and Team WorkPramul Saraphan博士與組員
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐบาล
: ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
A Study of Educational Management at Autonomous Buddhist University
: A Case Study of Mahahchulalongkornrajavidyalaya University
國立佛教大學教育管理之研究:以摩訶朱拉隆功大學為例
B.E. 2544/ C.E. 2001

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น