วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2547

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

58
พระมหาไสว ญาณวีโร และคณะ
Phramaha Sawai Yanaviro
and Team Work
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute

ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติ
A Study of the Third Year Student of Meditation Course at the Mahachulongkornrajavidyalaya University for their Satisfaction with this Course
B.E. 2547/ C. E. 3003

59
พระครูปลัดเชี่ยว ชิตินฺทฺริโย และคณะ
Phrakrupalad Cheaw
and Team Work
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute

ความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่มีต่อการบริหารการเงิน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: ศึกษากรณีส่วนกลาง
A Study of Financial Situation and Management Approaches at the Mahachulalongkornrajvidyalaya University
B.E. 2547/ C.E. 2004

60
พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร, ดร. และคณะ
Phramaha Boonchuay Sirindharo
and Team Work
วิทยาเขตเชียงใหม่Chieng Mai Campus

การนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
โดยครอบครัวในชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันและลดปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน
Application of the Buddha’s Teaching in Socialization by Family in Strengthened community for Prevention and Reduction of Drug Abuse among the Youth
B.E. 2547/ C.E. 2004

61
นายพีรวัฒน์ ชัยสุข และคณะ
Mr. Pervat Chaisuk
and Team WorkPervat Chaisuk居士
กองแผนงานDivision of Planning企劃部

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
The Development of Computer Assisted with Instruction on Buddhist Studies of the Basic of Primary Education Curriculum for the Pratom 1-6 Levels
佛曆2544年以電腦輔助國小1-6年級學生佛教課程教學之發展研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

62
ดร.ประมูล สารพันธ์ และคณะ
Dr. Pramool Sarabantha
and Team WorkPramool Sarabantha博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การสอนวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
และเจตคติเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
An Experimental Teaching of Buddhist Subjects for Developing Moral Reasoning and Moral Attitudes of Primary and Secondary School Students.
以佛教教育促進國中、小學生的道德倫理觀研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

63
ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง และพระมหาประยูร ธีรวํโส
Dr. Siriwat Srikruedong
and Phramahaprayur TirvamsoSiriwat Srikruedong博士與
Phramahaprayur Tirvamso法師
คณะมนุษยศาสตร์Faculty of Anthropology人類學系

ภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยสงฆ์
Leadership of Administrator in Buddhist University Affected to the Acdemic Administrative Effectiveness僧伽大學行政主管的領導力探討
B.E. 2547/ C.E. 2004

64
นายสรายุทธ อุดม และคณะ
Mr. Srayut Udom
and Team WorkSrayut Udom居士
กองแผนงานDivison of Planning企劃部

การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานด้านการวางแผนของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
A Study of Administrative Behaviours in Planning of Administrators of Mahachulalongkornrajavidyalaya University摩訶朱拉隆功大學行政人員的企劃力探討
B.E. 2547/ C.E. 2004

65
นายเวทย์ บรรณกรกุล และคณะ
Mr. Weat Bunnakornkul and Tema WorkWeat Bunnakornkul居士
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสBuddhaghosa CampusBuddhaghosa分院

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาบาลี สำหรับนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวง
A Development of Computer Assisted with Instruction on Pali Grammer for Pali Learning Student from Grade one to Greade three
以電腦輔助僧伽巴利語課程教學之發展研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

66
ผศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ และคณะ
Assoc. Prof. Somboon Boonrit
and Team WorkSomboon Boonrit助理教授
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชNakhon Srithammarat CampusNakhon Srithammarat分院

การศึกษารูปแบบในการบริหารจัดการและผลกระทบทางสังคมที่มีต่อประชากร
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจากการดำเนินการตามโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
A Study of Management Model Social Impacts on Population in Nakornsrithammaraj Province from Implementtation of the fund of Village and Nation Urban community Project Nakhon Srithammarat
府針對民眾實施村莊與城中區基金計劃的管理和社會影響型態研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

67
ผศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ และคณะ
Assoc. Prof. Somboon Boonrit
and Team WorkSomboon Boonrit助理教授
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สบNakhon Srithammarat CampusNakhon Srithammarat分院

การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสนาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
An Evaluation Curriculum of Bachelor of Arts in the Department of Religion and Philosophy, Faculty of Buddhism, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
摩訶朱拉隆功佛教大學佛教系宗教哲學組學士課程
B.E. 2547/ C.E. 2004

68
นายสุพิมล ศรศักดา และคณะ
Mr. Supimon Sornsakda Supimn Sornsakda居士
วิทยาเขตอุบลราชธานีUbon Ratchathani CampusUbon Ratchathani分院

บทบาทพระสงฆ์สายวัดป่าในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศึกษากรณีจังหวัดอุบลราชธานี
A Buddhist Monks Conservation of the Forest: A Case Study at the Watnongpapong and its Branches府佛教僧侶在維護和保存傳統泰國藥草之角色研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

69
นางฉวีวรรณ สุวรรณาภา และคณะ
Ms.Chaviwan Suwannapha
and Team WorkChaviwan Suwannapha女士
วิทยาเขตแพร่Phrae CampusPhrae分院

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Students Satisfaction with Learning and Teaching organization of the Certificate Program in Teachers Profession of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
摩訶朱拉隆功大學學生對教師專業認證課程教學滿意度研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

70
พระมหาประยุทธ ภิรทตฺโต และคณะ
Phramaha Prayuddho Phuritta
and Team WorkPhramaha Prayuddho Phuritta法師
วิทยาเขตแพร่Phrae CampusPhrae分院

ศึกษาศักยภาพการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีตามทรรศนะของครูผู้สอนและนักเรียน
ศึกษาเฉพาะกรณีวัดจองคำ จ.ลำปาง
A Study of the Potential of Educational Management of the Pariyattidhamma-Pali School as Perceived by Administrators, Teachers & Students
: A Case Study fo the Wat Jongkam, Lampang Province
採視察行政人員、教授與學生進行Phrapariyattdhamma巴利學院教育管理的潛質研究:以 Jongkham寺為例
B.E. 2547/ C.E. 2004

71
นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ
Mr. Taweesak Tongthipya
and Team WorkTaweesak Tongthipya居士
วิทยาเขตสุรินทร์Surin CampusSurin分院

การศึกษาสภาพปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ศึกษาเขตชายแดนสุรินทร์และบุรีรัมย์
A Study of Problems and Solving Methods of the Lack of the Buddhist Monks at the Thai-Cambodia Border of Surin and Buriram Province
泰國-柬埔寨邊境Surin 及Buriram府缺乏僧侶的問題解決方案研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

72
นายเสือ สัชชานนท์ และคณะ
Mr. Sue Sajjananda
and Team WorkSue Sajjananda居士
วิทยาเขตสุรินทร์Surin CampusSurin分院

การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธนโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายในเขตจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
A Study of Form of Buddhist Ethics Development in Higher Secondary Schools in Surin and Buriram Provinces.Surin
與Buriram府高級中學佛教倫理發展型態研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

73
รศ.บำรุง สุขพรรณ์ และคณะ
Assist. Prof. Bamroong Sukphan
and Team WorkBamroong Sukphan助理教授
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกาพฤติกรรมการรับข่าวสารของประชาชนที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาในการสพึ่งตาตนเองเพื่อการพัษนาที่ยั่งยืนตามแนวทางพระพุทธศาสนาA Study of Open Behavior in Getting Information to Facilitate Intellectual Development of the People on Self-Independence for Sustainable Development according to the Buddhist Way
以佛法促進人民持續穩定發展自我獨立智能的開放索取資訊行為研究
B.E. 2547/C.E. 2004

74
ดร.สิน งามประโคน และคณะ
Dr. Sin Ngampracon
and Tema WorkSin Ngampracon博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาความต้องการในการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในอนาคต
The Future Educational Aspirations of the Buddhist Monks and Novices
未來出家眾所需教育之研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

75
นายบุญเลิศ จีรภัทร์ และคณะ
Mr. Boonlert Chirapatr
and Team Work
คณะครุศาสตร์Faculty of Education教育學系

การจัดการบริหารประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Management of Professional Experience for Teacher, Education Faculty, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
摩訶朱拉隆功大學教育系教學經驗管理之研究
B.E. 2547/C.E. 2004

76
ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย และคณะ
Dr. Suttipong Srivichai
and Team WorkSuttipong Srivichai居士
คณะครุศาสตร์Faculty of Education教育學系

การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวิถีพุทธใน 20 เขตการศึกษา
Analytical Study in Buddhist Administrative Schools : A case Study of 20 Educational Regions
佛教管理之學校析研究:以二十個教學分區為例
B.E. 2547/ C.E. 2004

77
พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี และคณะ
Phramaha Boonlert Dhammadassi
and Team WorkPhramaha Boonlert Dhammadassi法師
ส่วนธรรมนิเทศDivison of Dharma Communication佛法通訊處

ทัศนคติของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
A Study on the Attitude of the Buddhists towards Insight Meditation Practice Course
佛教徒對禪修課程的態度研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

78
นายคนอง วังฝายแก้ว และคณะ
Mr. Kanong Wangfaikaew
and Team WorkKanong Wangfaikaew居士
วิทยาเขตพะเยาPhayao CampusPhayao分院

โครงการ ศึกษาพฤติกรรม คุณธรรม และจริยธรรมทางการเมืองของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
A Study of Political Behavior, Morality and Ethic of the Bachelor of Arts in Political Science of the MCU, Phayao Campus
摩訶朱拉隆功佛教大學政治系畢業生的政治行為、道德及倫理之研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

79
นายณรงค์ โวหารเสาวภาคย์ และคณะ
Mr. Narong Wohansouvapak
and Team WorkNarong Wohansouvapak居士
วิทยาเขตพะเยาPhayao CampusPhayao分院

การศึกษาความพึงพอใจของพระนิสิตที่มีต่อการให้บริการของงานทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
A Study of Impressions toward the Registration and Evaluation Service of the Monk-students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phayao Campus
摩訶朱拉隆功佛大學Phayao分校學僧對於註冊處服務態度之印象及評價探討
B.E. 2547/ C.E. 2004

80
พระมหาวินัย ปุญฺญญาโณ และคณะ
Phramaha Virnai Poonyayano
and Team WorkPhramaha Virnai Poonyayano法師
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทของไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา
A Study of Thai Theravada Buddhist in Propagating in U.S.A
.泰國上座部佛教於美國發展之研究
B.E. 2547/ C.E. 2004

81
ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ และคณะ
Assoc. Prof. Somboon Tanya
and Team WorkSomboon Tanya助理教授
วิทยาเขตนครราชสีมาNakhon Ratchasima CampusNakhon Ratchasim分院

การศึกษาแนวทางการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่สถาบันศาสนา ในจังหวัดนครราชสีมา
A Study of Guidelines of How to Strengthen Buddhist Institutions in Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
府加強佛教組織指導方針研究
B.E. 2547/C.E. 2004

82
นายมนูญ พันนา และคณะ
Mr. Manoon Panna
and Team WorkSomboon Tanya居士
วิทยาเขตอุบลUbon Ratchathani CampusUbon Ratchathani分院

การปฏิบัติหน้าที่ตามพระธรรมวินัยและหน้าที่ต่องสังคมของพระสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา
The Role of the Buddhist Monks for the Preservation and Conservation of the Ancient Thai Therapy and Herb in the Community of Ubon Ratchathani
佛教僧侶在保存及推廣傳統泰國藥草之角色研究:以Ubon Ratchathani府為例
B.E. 2547/ C.E. 2004

83
พระมหาสหัส ฐิตสาโร และคณะ
Phramaha Sahat Thitasaro
and Team WorkPhramaha Sahat Thitasaro法師
คณะครุศาสตร์Faculty of Education教育學系

โครงการ แนวโน้มจำนวนพระภิกษุสามเณรในทศวรรษหน้าของสังคมไทย
A Trend of the Number of Buddhist Monks and Novices in the Next Decade in Thai Society
未來十年泰國出家眾的總人數趨勢研究
B.E. 2547/C.E. 2004

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น