วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2545

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

33
พระปลัด ดร.เสน่ห์ ธมฺมวโร และคณะ
Phra Dr. Saneh Dharmmavaro
วิทยาเขตเชียงใหม่Chiang Mai Campus清邁分院

บทบาทเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนระบบหัววัดในงานบุญปอยหลวง
The Role of Community Culture Networking for the Group of the Temples
in Celebration of Poyluang
大型寺院之社會文化網絡在Poi Luang法會慶典中的角色研究
B.E. 2545/C.E. 2002

34
รท ดร.ปรีชา หอมประภัทร และคณะ
Dr.Pricha Hompraphat
and Team WorkPricha Hompraphat博士與組員
วิทยาเขตพะเยาPhayao Campus分院

การศึกษาภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาขาพระพุทธศาสานา
ของของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
A Study of Current Problems and Trends in Buddhist Studies at Phayao Campus, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
摩訶朱拉隆功大學Phayao分校的佛學教育現存問題與趨勢研究
B.E. 2545/ C.E. 2002

35
พระศรีวรเวที และคณะ
Phra Srivoavethi
and Team WorkSrivoavethi法師
วิทยาเขตอุบลราชธานีUbon Ratchathani Campus分院

การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนากิจการของวัด จังหวัดอุบลราชธานี
The Participation of Tambon Administrative Organisations in Monastery Development Work
鄉鎮官員參與Ubon Ratchathani府寺院活動發展工作研究
B.E. 2545/ C.E. 2002

36
นายเรืองเดช เขจรศาสตร์ และคณะ
Mr. Reuangdet Khetrasat
and Team WorkReuangdet Khetrasat居士
วิทยาเขตอุบลราชธานีUbon Ratchathani Campus分院

แนวทางการภูมิปัญญาท้องถิ่นของพระสงฆ์เข้าสู่ระบบโรงเรียน : กรณี จังหวัดอุบลราชธานี
Modes in the Application of the Sangha's Local Folk Wisdom to the School System
: the Case of Ubon Ratchathani
佛教僧團運用當地民間智識於學校系統型態研究: 以Ubon Ratchathani府為例
B. E. 2545/C.E. 2002

37
นายประมูล สารพันธ์ และคณะ
Mr. Pramool Saraphanth
and Team WorkPramool Saraphanth與
ถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
A Study of the Attitudes of Students Towards Buddhist Studies
in Secondary Schools in Metropolitan Bangkok
曼谷中學生對於佛教教育的學習態度之研究
B.E. 2545/C.E. 2002

38
ดร.สิน งามประโคน และคณะ
Dr.Sin Ngampracon
and Team WorkSin Ngampracon博士與組員
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

กระบวนการพัฒนาพระสงฆ์ที่พึงปรารถนาตามพระธรรมวินัย
The Process of the Buddhist Monks for the Developing in Dhamma and Disciplines
依據佛教戒律培養模範僧侶過程之研究
B.E. 2545/ C.E. 2002

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น