วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

กำหนดการ

กำหนดการ
โครงการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒
(The 2nd International Buddhist Research Seminar)
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
********

วันศุกร์ ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ภาคภาษาอังกฤษ-ไทย)

๐๘:๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมพิธีเดินทางถึงห้องประชุม ลงทะเบียน

๐๙:๐๐ น.
พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก ประธานในพิธีเดินทางถึงห้องประชุม
- คณะกรรมการจัดงานถวายการรับรอง และเข้าสู่ห้องประชุม
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำบูชาพระรัตนตรัย
- ฉายวีดิทัศน์แนะนำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
- พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการจัดงาน ถวายรายงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยทางพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาของโลก”


๑๐:๒๐ น.
สารจากองค์กรเจ้าภาพร่วม
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒. เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๓. เลขาธิการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
๕. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

๑๐:๕๐ น.
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร กล่าวต้อนรับ

๑๑:๐๐ น.
ฉันภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวัน และพักตามอัธยาศัย

๑๒:๕๐ น.
พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

๑๓:๐๐ น.
การนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ และวิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(เสนอเรื่องละ ๑๐ นาที วิจารณ์และอภิปรายทั่วไป ๒๐ นาที รวมไม่เกิน ๓๐ นาที)

๑๔:๓๐ น.
พักการสัมมนาประจำวัน และพักตามอัธยาศัย

๑๘:๐๐
รับประทานอาหารตอนเย็น

๑๙:๐๐
การนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ และวิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(เสนอเรื่องละ ๑๐ นาที วิจารณ์และอภิปรายทั่วไป ๒๐ นาที รวมไม่เกิน ๓๐ นาที)

๒๑:๐๐
พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ พิธีกร พระมหากมล ธาวโร และ ดร. สุรพล

วันเสาร์ ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(การสัมมนาภาคภาษาบาลี)

๐๗:๓๐ น.
ฉันภัตตาหารเช้า

๐๘:๓๐ น.
พร้อมกัน ณ ห้องประชุม เอ
- กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดย พระพรหมวชีรญาณ, กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวารวัดยานนาวา
- ประธานคณะกรรมการจัดงานต้อนรับ
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำบูชาพระรัตนตรัย
- พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กจร กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ

๐๙.๑๐ น.
กล่าวปาฐกถาพิเศษโดย พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

๐๙.๓๐ น.
นำเสนอบทความวิจัย โดย ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านภาษาบาลี
วิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิและอภิปรายซักถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา
(เสนอเรื่องละ ๑๐ นาที วิจารณ์และอภิปรายทั่วไป ๒๐ นาที รวมไม่เกิน ๓๐ นาที)

๑๑:๐๐ น.
ฉันภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวัน และพักตามอัธยาศัย

๑๒:๕๐ น.
พร้อมกัน ณ ห้องประชุม
นำเสนอบทความวิจัย โดย ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านภาษาบาลี (ต่อ)

๑๖:๓๐ น.
พักการสัมมนาประจำวัน และพักตามอัธยาศัย

๐๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารตอนเย็น

๐๗.๐๐ น.
พร้อมกัน ณ ห้องประชุม
นำเสนอบทความวิจัย โดย ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านภาษาบาลี (ต่อ)

๒๐.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ภาคภาษาอังกฤษ-ไทย)

๐๗:๓๐ น.
ฉันภัตตาหารเช้า

๐๘:๓๐ น.
พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

๐๘:๔๐ น.
การเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ และวิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)
(เสนอเรื่องละ ๑๐ นาที วิจารณ์และอภิปรายทั่วไป ๒๐ นาที รวมไม่เกิน ๓๐ นาที)

๑๑:๐๐ น.
ฉันภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวัน และพักตามอัธยาศัย

๑๒:๕๐ น.
พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

๑๓:๐๐ น.
การเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ และวิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)
(เสนอเรื่องละ ๑๐ นาที วิจารณ์และอภิปรายทั่วไป ๒๐ นาที รวมไม่เกิน ๓๐ นาที)

๑๕.๐๐ น.
สัมมนาทั่วไปในหัวข้อต่างๆ

๑๖.๐๐ น.
พิธีปิดการประชุม การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒
สรุปผลและรายงาน โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมงานวิจัย
กล่าวปิด
ถ่ายภาพหมู่

๑๘:๐๐ น.
เดินทางกลับตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น