วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2549

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

99
พระมหาไพโรจน์ กนโก และคณะ
Phramaha Pairote Kanako (Nualsumlee)
and Team Work
วิทยาเขตนครราชสีมาNakhon Ratchasima Campus

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเจตคติต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของพระสังฆาธิการLecturers and Students’ Satisfaction from their Service at the Mahachulalongkornrajavi dyalaya University, Nakhon Ratchasima Campus
B.E. 2549/C.E. 2006

100
นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ
Mr. Thaweesak Thongthipya
and Team Work
วิทยาเขตสุรินทร์Surin Campus

การศึกษาแนวทางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11
A Study of Method for the Developing of Phrapariyattidhamma School of the General Curriculum in the 11th Regional Administration
B.E. 2549/ C.E. 2006

101
นายธนู ศรีทอง และคณะ
Mr. Banchong Sodadee
and Team Work
วิทยาเขตสุรินทร์Surin Campus

การศึกษาแนวทางพัฒนาสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11
A Study of the Development Method of the Meditation Centers in the 11th Regional Administration
B.E. 2549/ C.E. 2006

102
นายบุญหนา จิมานัง และคณะ
Mr. Boonna Jimanung and Team Work
วิทยาเขตขอนแก่นKhonkaen Campus

พฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ของเด็กเยาวชนบ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
The Practice Following the Path of the Buddhist Doctrine by Ever-Ordained Buddhist Graduates
B.E. 2549/ C.E. 2006

103
นายบรรจง โสดาดี และคณะ
Mr. Thanoon Srithong and Team Work
วิทยาเขตสุรินทร์Surin Campus

การศึกษาแนวทางพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11
A Study of Method for the Developing of the Phrapariyattidhamma School and Pali Curriculum in the 11th Regional Administration
B.E. 2549/ C.E. 2006

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น