วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2548

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

84
นายบุญหนา จิมานัง และคณะ
Mr. Boonna Jimanung
and Team Work
วิทยาเขตขอนแก่นKhonkaen Campus

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Graduate Students of Mahachulalongkornrajavidayala Satisfaction with the Practice of Religion in Northeast Thailand
B.E. 2548/ C.E. 2005

85
ดร.จำเริญรัตน์ เจือจันทร์ และคณะ
Dr. Charmoenrat Cheauchan and Team Work
คณะพุทธศาสตร์Phayao Campus

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
A Development of Participative Model of Quality Assurance Operation of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
B.E. 2548/C.E. 2005

86
พระมหาวรชัย ติสฺสเทโว และคณะ
Phramaha Vorachai Tissadhevo
and Team Work
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute

การศึกษาความเห็นของพระนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
A Study of the Buddhist View towards the Maha chulalongkornrajavidyalaya University for Learning and Teaching in a Major Role for the Religion and Philosophy
B.E. 2548/ C.E. 2005

87
ผศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ และคณะ
Asst. Prof. Nilratana Klinchan
and Team Work
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities
of Mahachulalongkornrajavidyalaya University

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
An Opinion toward Learning and Teaching Management of English among the Undergraduate Students at the Mahachulalongkornrajavidyalaya University
B.E. 2548/ C.E. 2005

88
รศ. บำรุง สุขพรรณ์ และคณะ
Assist. Prof. Bamroong Sukphan
and Team WorkBamroong Sukphan助理教授
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การรับข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จากสื่อมวลชนของพระสังฆาธิการ
เพื่อยกระดับสถานภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
Receiving and Information for Developing the Quality of life from the Mass media of Sanghadhikara in bringing up the status of people and suatainable development
經由僧官傳播獲取資訊以改進生活品質及社會永續發展之研究
B.E. 2548/ C.E. 2005

89
ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ
Prof. Dr. Chamnong Adivadhanasit
and Team WorkChamnong Adivadhanasit博士教授
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

สื่อสารมวลชนกับความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
A Mass of Madia for the Safety Measures of Buddhism大眾傳媒與佛教安危
B.E. 2548/ C.E. 2005

90
พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ และคณะ
Phrakru Kanlayanasitthiwat and Team WorkKanlayanasitthiwat與組員
มนุษยศาสตร์Faculty of Anthropology人類學系

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน
Buddhist Monks Praticipation in Indigenous Culture supporting to Community the Community for the development
佛教僧侶參與支持本土社會文化發展研究
B.E. 2548/C.E. 2005

91
พระมหาประยูร ธีรวํโส และคณะ
Phramaha Prayoon Theerawongso
and Tema Work Phramaha Prayoon Theerawongso法師
มนุษยศาสตร์Faculty of Anthropology人類學系

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยจิตสำนึกสังคมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
A Study of Relationship between Socio-Psychological factors and Academic Achievement of Students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
摩訶朱拉隆功大學學生社會心理因素與學術成就關係之研究
B.E. 2548/C.E. 2005

92
ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ และคณะ
Assoc. Prof. lieutenant Dr. Banjob Bannaruji
and Team WorkBanjob Bannaruji博士中尉助理教授
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

ปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ
A Study a form of Wisdom (Panna) from the Dhammacakkappauvattana Sutta in Dheghanikaya《轉法輪經》的般若智慧: 經名及其流變
B.E. 2548/C.E. 2005

93
พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ
Assoc. Prof. Phrakru Sirirakananuvat
and Team WorkPhrakrusirirakananuvat助理教授
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลกPhitsanulok Sangha CollegePhitsanulok僧伽學院

บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตในจังหวัดพิษณุโลก
The Roles of Buddhasastrapandits in PhitsanulokPhitsanulok
府摩訶朱拉隆功大學學士畢業生角色研究
B.E. 2548/ C.E. 2005

94
ดร.สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์ และคณะ
Dr. Surasith Thairatana
and Team WorkSurasith Thairatana博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

ความรุ่งโรจน์ของคัมภีร์ใบลาน
The Light of Palm Leaf貝葉經的光芒
B.E. 2548/ C.E. 2005

95
นายรังษี สุทนต์ และคณะ
Mr. Rangsri Suthon
and Team WorkRangsri Suthon居士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การวิเคราะห์คัมภีร์พระพุทธศาสนา : กรณีภิกษุณีสงฆ์เถรวาท
An Analysis of the Buddhist Texts: Theravada Bikkuni Sangha
上座部比丘尼僧團相關佛教經典探討
B.E. 2548/ C.E. 2005

96
นายสุชญา ศิริธัญภร และคณะ
Mr. Suchaya Siritanyaporn
and Tema WorkSuchaya Siritanyaporn居士
กองวิชาการAcademic Affairs Division學務處

การวิเคราะห์คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท: ความตายกับมรณสติ
An Analysis of Thervada Buddhist Scriptures: Death and Mindfulness of Death
佛教經典的死亡及死亡觀探討
B.E. 2548/ C.E. 2005

97
ผศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
Assoc. Prof. Poontrap Ketrerapong
and Team WorkPoontrap Ketrerapong助理教授
วิทยาเขตแพร่Phrae CampusPhrae分院

การประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ
An Evaluation of the Project on Extra Co – Curriculum Activity of Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Northern Campus
評摩訶朱拉隆功大學北部分校之附加聯合課程活動計劃
B.E. 2548/ C.E. 2005

98
นายเสริมศิลป์ จูไธสง และคณะ
Mr. Sermsin Chuthaisong
and Team WorkSermsin Chuthaisong居士
วิทยาเขตแพร่Phrae CampusPhrae分院

การประเมินการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมชั้นตรีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดแพร่
An Evaluation of using Curriculu in the First Grade of the Dhamma Setion in the Phrapariyattidhamma School in Pharae Province
評Phrae府Phrapariyattidhamma佛學院之初級班教學
B.E. 2548/ C.E. 2005

106
พระมหาจักรพรรณ มหาวีโร และคณะ
Phramaha Chakkapan Mahavilo and Team Work
วิทยาลัยสงฆ์เลย Loei Sangha Collage

บทบาทของพระพุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เลยกับการมีส่วนร่วในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ
: ศึกษากรณีกองทุนหมู่บ้านในชุมชนเมืองเลย จังหวัดเลย
The Roles and Participation of B.A. ( Buddhism) Graduates in Economic Community Development: A Case Stdy of the Fund of Village in Community of Muang Loei Changwat Loei
C.E. 2548/B.E. 2005

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น