วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2541-2542

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1
ดร. วัฒนา พัฒนพงศ์ และคณะ
Dr. Watana Pattanapongse
and Team WorkWatana Pattanapongse博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Buddhist Research Institute佛教研究院

การปรับโครงสร้างสถานภาพและบทบาทมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Modifies Structure of Status and Role of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
改進摩訶朱拉隆功大學的狀態和角色結構研究
B.E. 2541/ C.E. 1998

2
ดร. สิน งามประโคน และคณะ
Dr. Sin Ngampracon
and Team WorkSin Ngampracom博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การประเมินผลโครงการอบรมศีลธรรมและพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
An Evaluation of the Summer for the Moral Training and Developing for the Projects of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
評摩訶朱拉隆功大學暑期青少年學佛營之道德訓練與發展計劃
B.E. 2542/ C.E. 1999

3
ดร. สิน งามประโคน และคณะ
Dr. Sin Ngampracon
and Team WorkSin Ngampracon博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การศึกษาการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
A Study of Teaching and Lecturing at Mahachulalongkornrajavidyalaya University
摩訶朱拉隆功佛教大學教學之研究
B.E. 2542/ C.E. 1999

4
ดร. วัฒนา พัฒนพงศ์ และคณะ
Dr. Watana Pattanapongse
and Tema WorkWatana Pattanapongse博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

พระสงฆ์กับบทบาทในการพัฒนาเยาวชนศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทในการให้การศึกษา
และฝึกอบรมแก่เยาวชนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
The Role of the Buddhist Monks in Relation with the Youth for the Development: A Case of Study of the Roles for Education and Training of the Youth in the Budhist Sunday Schools
佛教僧侶在青少年發展中的角色研究:以星期日佛學院青少年教學及訓練為例
B.E. 2542/ C.E. 1999

5
ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร และคณะ
Dr. Phirom Chantarworn
and Team Work 博士與組員
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

ยุทธศาสตร์การจัดการการเงินของวัดFinancial Management Strategies of Buddhist Monasteries
寺院財政管理策略研究
B.E. 2542/ C.E. 1999

6
ดร.ประกอบ คุปรัตน์ และคณะ
Dr. Prakorb Cupparat
and Team WorkPrakorb Cupparat博士
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาเพื่อการวิจัย
The Development of Research Information System for the Buddhist Research
佛學研究」資訊整合系統之發展
B.E. 2542/ C.E. 1999

7
พระมหาเจิม สุวโจ และคณะ
Phramaha Jerm Suvaco
and Team WorkJerm Suvaco法師
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Buddhist Research Institute佛教研究院

บทบาทพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดตราด
The Role of Buddhist Monks in Community Development
: A Case Study of Buddhist Monks in Trat Province
僧官在社會發展中的角色研究: 以Trat府Muang縣為例
B.E. 2542/ C.E. 1999

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น